På grund av pågående pandemin och den extraordinära situationen skulle vi vilja påminna att det är institutionen som bedömer om det finns rätt förutsättningar för praktik utomlands i länder där det finns en UD avrådan och om praktiken kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt. 

På Stockholms universitet signeras Erasmus+ Learning Agreement av den person, på institutionen, vilken prefekten delegerat ansvaret till. Vid ansökan om Erasmus+ praktik i ett land där det finns en aktuell reseavrådan önskar vi ett godkännande av prefekt att praktiken kan genomföras i detta läge. Det räcker med ett mejl som bekräftar godkännandet. 

Information om UD:s arbete med anledning av coronaviruset: regeringen.se/artiklar/2020/03/information-om-uds-arbete-med-anledning-av-coronaviruset/

GRUNDLÄGGANDE VILLKOR FÖR MOBILITET

Ansökan om Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

För att få delta i Erasmus+ måste lärosätet inneha en Erasmus Charter for Higher Education (ECHE), vilket är ett certifikat undertecknat av EU-kommissionen. I ECHE uttrycks de grundläggande principerna för alla Erasmusaktiviteter och innehållet ska respekteras av lärosätet. Gruppen för internationell mobilitet, Studentavdelningen, ansvarar för att ansöka om Stockholms universitets ECHE. Den nuvarande är giltig 2021-2027.

Programländer (giltiga länder/territorier att resa till)

Nedanstående länder kategoriseras som programländer och medverkar fullt ut i Erasmusprogrammet.

 

Upprättande av rutiner och urval

Det åligger Gruppen för internationell mobilitet att upprätta rutiner för utlysning av tillgängliga stipendier och urval av sökande.

Det är studentens uppgift att leta upp en praktikvärd. Praktikens innehåll ska ha relevans för studentens utbildning och leda till erkänd examen. Bedömning görs på respektive institution.

Krav på tidigare studier

För praktik finns inga krav på tidigare studier.

Akademiskt erkännande

För praktikperioder inom Erasmus+ är kravet att studenten ämnar ta ut en examen vid Stockholms universitet så att tillgodoräknande (eller erkännande via Diploma Supplement) är möjligt. Undantag är när studenter gör en "recent graduate" praktik). En student som enbart tänker läsa en enstaka kurs vid lärosätet utan att ta ut en examen kvalificerar sig inte för Erasmusmobilitet. Däremot kvalificerar sig fristående kursstudenter, som ämnar ta ut en examen, för Erasmusmobilitet.

Hemlärosäte

Studenten måste vara registrerad vid Stockholms universitet, vid tiden för ansökan, för att kunna delta i Erasmusmobilitet.

Recent Graduates (Nyligen utexaminerade studenter)

Studenter som nyligen tagit examen vid Stockholms universitet får delta i Erasmuspraktik, men inte i studier. För att vara behörig måste studenten ansöka om praktiken under sin sista termin och genomföra/slutföra praktiken  inom ett år efter examen.

Försäkring

Stockholms universitet tillhandahåller en gruppförsäkring, Student UT, för alla utresande  Erasmuspraktikanter. Försäkringen är tecknad hos Kammarkollegiet och kostar inte studenten något. Försäkringen omfattar alla studenter som är registrerade för praktik i Ladok. Försäkringen gäller den registrerade perioden i Ladok samt 14 dagar före och efter. Information om försäkringens innehåll finns på Kammarkollegiets webbsida.

Inom EU/EES ska studenterna i första hand använda och beställa Försäkringskassans blå sjukförsäkringskort. Det ger studenten rätt till medicinskt nödvändig, offentlig sjukvård under en tillfällig vistelse i något av EU/EES-länderna, enligt samma villkor och till samma kostnad (gratis i vissa länder) som de som är försäkrade i det landet. Studenterna beställer själva kortet på Försäkringskassans webbsida.

På Stockholms universitet ansvarar utbyteskoordinatorn för att informera om Student UT, utfärda försäkringsintyg och informera om sjukförsäkringskortet.

Mer information om registrering i Ladok och hantering av försäkringsintyg etc.  finns på Medarbetarwebben.

Berättigad studentmobilitet - praktik

Arbetsplatsförlagd praktik kan genomföras på heltid på grund-, avancerad- eller doktorandnivå i ett annat programland.

Praktiken ska genomföras på ett och samma ställe under en sammanhängande period och vara på heltid. Arbetstiden per vecka ska motsvara vad som anses vara heltid i respektive land. Minimitid för praktik är två månader och maximitiden är 12 månader.

Studentaktiviteter som räknas som praktik:

 • Heltidspraktik utomlands på företag, organisationer eller utbildnings- och forskningscentra etablerat i ett programland.
 • Datainsamling till uppsats/avhandling som sker till exempel på ett företag/skola/klinik/labb/sjukhus på heltid.
 • Uppsatsskrivande vid ett lärosäte bör om möjligt räknas som studier men kan även i vissa fall räknas som praktik (om det saknas ett utbytesavtal mellan lärosätena).
 • Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom lärarutbildningar ses ofta som studier men kan också ses som praktik (om det handlar om heltidsarbete under 30-360 dagar).

I de fall praktikanten utförs på ett lärosäte ska han/hon inte vara inskriven på kurser vid värduniversitetet (med undantag för VFU om detta räknas som kurs på värdlärosätet).

Mottagande organisationer kan vara följande:

 • offentliga eller privata organisationer som är aktiva på arbetsmarknaden eller på utbildnings-, yrkesutbildnings- eller ungdomsområdet. Det kan till exempel vara: företag, offentliga organ, handelskammare, fackföreningar, forskningsinstitut, stiftelser, lärosäten, institut och utbildningscentrum. 
 • icke-vinstdrivande organisationer, föreningar och icke-statliga organisationer.
 • organ som erbjuder yrkesvägledning, professionell rådgivning och informationstjänster.
 • lärosäten i Europa som är anslutna till Erasmusprogrammet.

Företag/organisationer som inte är giltiga för praktik:

Praktiken kan genomföras via tre olika typer:

 • Poänggivande – inom ramen för en praktikkurs eller examensarbete.
 • Icke-poänggivande (”frivillig”) – utöver ordinarie studieprogram, t.ex. sommarpraktik.
 • Recent graduate – en icke-poänggivande praktik efter studierna. Studenten ska ansöka om sin Erasmuspraktik under sista termin. Hela praktikperioden ska rymmas inom 12 månader efter examensbevisets datum. En student som har fått sin examen utfärdad kan inte längre ansöka om praktik.

Studier och praktik

En studieperiod utomlands kan även innefatta en praktikperiod. Att på det här sättet kombinera studier och praktik skapar synergier mellan de akademiska och de yrkesmässiga utlandserfarenheterna. Detta kan organiseras på olika sätt beroende på situationen: antingen genomförs den ena verksamheten efter den andra eller samtidigt.

Den kombinerade perioden ska vara mellan 3 - 12 månader och i samma land. Studenten, tillsammans med heminstitutionen, bestämmer den inbördes längden på studier respektive praktik, baserat på mobilitetens relevans.

Learning Agreement for Traineeship

Innan en student påbörjar en mobilitetsperiod för praktik ska hans/hennes institution (i undantagsfall Examensgruppen) försäkra sig om att praktikperioden är godtagbara som ett led i studentens utbildning och därmed kan tillgodoräknas/erkännas på ett tillfredsställande sätt vid Stockholms universitet efter hemkomst. Detta görs genom att fylla i och signera ett Learning Agreement.

Avtalet ska fastställas och skrivas på av studenten, institutionen (eller Examensgruppen) och värdlärosätet/företaget/organisationen innan mobilitetsperioden inleds. Om det finns behov av att ändra Learning Agreement ska revidering avslutas och formaliseras inom studentens första månad vid värdlärosätet/företaget/organisationen. Om några senare ändringar skulle behöva göras ska ändringarna vara formellt överenskomna mellan alla tre parter och utföras omedelbart. För att snabba upp processen med underskrifter är det tillåtet att använda inskannade dokument som skickas via e-mail. En inskannad underskrift gäller, dock ej signaturer som klistras in med ”copy/paste”.

På Stockholms universitet signeras Learning Agreement av den person, på institutionen, vilken prefekten delegerat ansvaret till. Även Examensgruppen har rätt att signera dokumentet. Kontakta Erasmushandläggarna via e-post för aktuell SU-anpassad mall för Learning Agreement for Traineeships. 

Stipendieansökan och Grant Agreement

Efter att en student blivit erbjuden en praktikplats och fått dess relevans för utbildningen godkänd av institutionen ansöker han/hon om sitt stipendium. Gruppen för internationell mobilitet ansvarar för att handlägga ansökningarna och teckna stipendieavtal (Grant Agreement) med studenten. Kontraktet ska vara underskrivet innan studenten börjar sin utbytesperiod.

Instruktioner om hur ansökan till praktikstipendiet går till finns på webben.

Erasmus Student Charter (ESC)

I Erasmus Student Charter (ESC) fastslås Erasmusstudenters rättigheter och skyldigheter. Lärosätena skall se till att varje student som åker på ett Erasmusutbyte får ett ESC. Gruppen för internationell mobilitet delger studenterna dokumentet i samband med stipendiehanteringen.

Online Linguistic Support - OLS

Obligatoriskt för alla studenter som ska genomföra en mobilitet är att genomgå en språklig utvärdering före och efter utbytet. Testet heter Online Linguistic Support, men brukar benämnas OLS-test. Gruppen för internationell mobilitet ansvarar för administration av OLS och ger praktikanten tillgång till testet efter att ansökan om praktikstipendium har godkänts. 

Testet ska göras i det huvudsakliga arbetsspråket för mobiliteten. Undantag görs för studenter vars modersmål kommer att vara det huvudsakliga arbetsspråket under utbytet. För de som kommer att använda två språk lika mycket under mobiliteten är det upp till det sändande lärosätet att bestämma i vilket av de två språken studenten ska göra den språkliga utvärderingen. Efter att ha genomfört den obligatoriska språkbedömningen erbjuds alla studenter att delta i en frivillig språkkurs.

Språkbedömningen (och språkkurserna) följer den gemensamma europeiska referensramen för språk, Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Efter genomfört test får studenten besked om vilken nivå kunskaperna motsvarar. 

Registrering i Ladok

 • Poänggivande praktik: studenten registreras, av institutionen, på en praktikkurs eller ett examensarbete och får sina högskolepoäng när denne blir godkänd på kursen (t.ex. lämnar in praktikrapport). 
 • Icke-poänggivande praktik: Gruppen för internationell mobilitet gör en anteckning om praktiken i Ladok.
 • Recent graduate: Gruppen för internationell mobilitet gör en anteckning om praktiken i Ladok.

Institutionen är under mobiliteten ansvarig för att kontinuerligt hålla kontakt och försäkra sig om att allt löper på som planerat.

Avbrott

Det åligger studenten att omgående meddela sin institution/Gruppen för internationell mobilitet om eventuellt avbrott. I de fall institutionen fått vetskap om avbrott meddelas detta till Gruppen för internationell mobilitet för att säkerställa att informationen nått dit.  

Om studenten inte genomfört hela sin utbytesperiod kan delar av eller hela Erasmusstipendiet krävas tillbaka av lärosätet. Alla de redan utbetalda medlen behöver dock inte krävas tillbaka om studenten förhindrats att genomföra de planerade studierna på grund av force majeure. Gruppen för internationell mobilitet administrerar eventuell återbetalning av stipendium samt force majeure-ansökan.

Förlängning av mobilitetsperioden

En pågående utbytesperiod kan förlängas genom överenskommelse mellan sändande och mottagande lärosäte/företaget/organisationen på följande villkor:

 • Begäran om att förlänga vistelsen ska ha inkommit till utbyteskoordinatorn/Gruppen för internationell mobilitet senast en månad före slutet av den ursprungligen planerade utbytesperioden.
 • Förlängningen kommer direkt efter pågående mobilitetsperiod. Inga uppehåll tillåts (semester och terminsuppehåll mellan terminer räknas inte som studieuppehåll). 
 • Om begäran är godtagbar för alla parter ska stipendieavtalet ändras och alla arrangemang för förlängningen slutföras innan den ursprungliga perioden har avslutats.

Närvarointyg

Innan studenten reser hem ska den se till att få sin närvaro intygad. För praktikanter görs detta via Learning Agreement for Traineeship. Datumen ska motsvara den fysiska närvaron (faktisk mobilitetsperiod). Startdatum ska vara den första dag studenten behövde närvara vid värdlärosätet/företaget/organisationen. Detta kan till exempel vara den första arbetsdagen, ett välkomstevent organiserat eller en språkkurs. Slutdatum ska vara den sista dag studenten behövde närvara vid värdlärosätet/företaget/organisationen, till exempel sista arbetsdagen eller liknande.

Akademiskt erkännande (Academic recognition)

Efter utlandsvistelsen ska det mottagande lärosätet/företaget/organisationen ge studenten och heminstitution ett praktikintyg (arbetsintyg) som bekräftar resultatet av det överenskomna programmet.

Institutionen ska efter mobiliteten tillgodoräkna eller erkänna praktiken via Diploma Supplement.

 • Poänggivande: tillgodoräknande via högskolepoäng. När studenten ansöker om examen ska en begäran om att få praktiken omnämnd i Diploma Supplement göras i meddelandefältet på examensansökan.
 • Icke-poänggivande: erkännande via Diploma Supplement (DS). När studenten ansöker om examen ska en begäran om att få praktiken omnämnd i Diploma Supplement göras i meddelandefältet på examensansökan. Institutionen kan, om önskvärt, koppla praktiken till en viss kurs. Detta görs i Ladok under: studentuppgifter - praktik - ändra - utbildning.
 • Recent graduate: utantaget från regeln för akademiskt erkännande.

Användandet av Europass är inget krav, men rekommenderas. 

Rapportering efter mobiliteten

Alla som deltagit i Erasmusmobilitet ska fylla i en online-enkät efter avslutad mobilitet. Länk skickas automatiskt ut till studenten.

Online Linguistic Support - OLS

Efter mobilitetens slut ska studenten göra ett uppföljande OLS-test.

Närvarointyg

Efter att ha fått sitt närvarointyg signerat på värdlärosätet/företaget/organisationen ansvarar studenten för att ladda upp det i MoveON.

STIPENDIUM

Lärosätesansökan och rapportering av medel för mobilitet

Gruppen för internationell mobilitet ansvarar för att ansöka om stipendium till universitetet, utbetalning till deltagare och för rapportering av projekten för Stockholms universitets mobilitetsaktiviteter.:

Stipendiemedel för mobilitet

Stipendiemedel till individer är till för att kompensera för de extra kostnader som mobiliteten medför och är inte avsedda att täcka hela kostnaden för utlandsvistelsen. Stipendiebeloppen är förutbestämda av EU-kommissionen och kan variera från år till år. Aktuella dagsbelopp för praktik finns att tillgå under rubriken "Erasmusstipendium för praktik" som finns på denna sida.

Praktikanter som uppfyller kraven för en Erasmusmobilitet tilldelas, efter ansökan, ett stipendium. Information om hur ansökan går till finns på denna sida.

Uträkning av stipendiets storlek

Studier och praktik

Gruppen för internationell mobilitet ansvarar för beräkning av stipendiet samt de två utbetalningar som görs, 70 procent innan mobiliteten och resterande del efter hemkomst. Vid uträkning av stipendiets storlek räknas en hel månad alltid som 30 dagar inom Erasmus+.

Dubbel finansiering

Det är inte tillåtet att uppbära fler än ett stipendium från EU eller Universitets- och Högskolerådet  för en och samma mobilitetsperiod.

Medel för funktionsnedsättning

I de fall deltagare behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns möjlighet att söka bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Bidraget gäller för deltagare med varaktig funktionsnedsättning eller sjukdom. Ansökan görs av Gruppen för internationell mobilitet efter samråd med institutionen och samordnaren för Särskilt pedagogiskt stöd. Mer informations finns på Medarbetarwebben.

Medel för studenter med medföljande barn

För studenter som önskar ta med sitt/sina barn under utbytet finns möjlighet att ansöka om utökat stipendium. Ansökan görs av Gruppen för internationell mobilitet efter samråd med institutionen. Mer informations finns på Medarbetarwebben.

Ansvarsfördelning och hantering av praktikansökningar och stipendier

Förkortningar:
I = Institution
IM = Gruppen för internationell mobilitet
P = Praktikvärd
S = Student

 • Före mobiliteten

1. Hitta en behörig praktikplats. (S + I)

2. Säkerställa praktikens akademiska koppling till de studier studenten bedriver vid SU. (I)

3. Kontrollera att studenten uppfyller villkoren för Erasmuspraktik. (I + IM + S)

4. Fylla i Learning Agreement for Traineeship. (S + I + P)

5. Maila in ett komplett Learning Agreement till IM senast 6 veckor innan planerad praktikstart. (S)

6. När Learning Agreement har godkänts får studenten tillgång till en länk med ett webbformulär. (IM)

7. Fylla i webbformuläret där Learning Agreement ska laddas upp. (S)

8. Invänta besked från IM och vid positivt besked:

 • Göra ett obligatoriskt OLS-test (språktest). (S)
 • Teckna stipendiekontrakt, s.k. Grant Agreement. (IM + S)
 • Förbereda inför avresa: försäkring mm. (I + S)
 • Registrera/göra anteckning om praktiken i Ladok. (IM+ I)

9. Handlägga och göra den första utbetalningen av stipendiet. (IM)

 • Under mobiliteten

10. Meddela institutionen och Gruppen för internationell mobilitet om eventuella ändringar. (S)

 • Efter mobiliteten

11. Inkomma med praktikintyg, s.k. Traineeship Certificate, till IM. (S)

12. Besvara EU-kommissionens enkät, s.k. Erasmus+ Participant Report Form. (S)

13. Göra ett andra OLS-test inom 30 dagar efter avslutad mobilitet. (S)

14. Erkänna praktiken i enlighet med Learning Agreement.  (I + S)

15. Handlägga och göra den andra utbetalningen av stipendiet. (IM)

Frågor?

För mer information kontakta Erasmushandläggarna via e-post eller via telefon: 08-16 1416.