Stöd för studenter som reser via Erasmusavtal

I de fall studenter, som gör utbyte via Erasmusprogrammet, behöver pedagogiskt stöd eller särskilda anpassningar under sin tid utomlands finns det möjlighet att söka om bidrag för de merkostnader som kan uppstå. Med merkostnader menas de ökade omkostnader som lärosätet eller den enskilde deltagaren får och som inte finansieras på annat sätt, det vill säga den kostnad som överstiger vad stödet skulle ha kostat vid Stockholms universitet.

Exempel på merkostnader är:

  • transporter
  • undervisningsmaterial
  • boende
  • assistent/medföljare
  • medicinsk uppföljning eller fysioterapiläkarundersökning i värdlandet

Det är Erasmusansvarig, vid Gruppen för internationell mobilitet, som ansöker om bidrag hos Universitets- och högskolerådet, UHR, enligt följande rutin.

1. Student informerar i god tid utbyteskoordinator om behov av stöd och hur den varaktiga funktionsnedsättningen påverkar studiesituationen och fritiden. Student styrker behov med relevanta dokument.

2. Utbyteskoordinator efterfrågar vilket stöd studenten kan få hos partner - omfattning och kostnad.

3. Student etablerar kontakt med Samordnaren för särskilt pedagogiskt stöd och berättar om sina studieplaner och beskriver sin varaktiga funktionsnedsättning och hur den påverkar studiesituation/fritiden. Samordnaren för särskilt pedagogiskt stöd översätter intyg till engelska.

4. Utbyteskoordinator kommunicerar det stöd partner kan erbjuda/kostnad till Samordnaren för särskilt pedagogiskt stöd och ber om kostnadsestimat. I de fall kostnaderna överstiger vad stödet skulle ha kostat vid Stockholms universitet kan en ansökan om extra medel göras.

5. Om Samordnaren för särskilt pedagogiskt stöd finner grund för att en ansökan om medel ska göras träffas student, utbyteskoordinator, Samordnaren för särskilt pedagogiskt stöd och Erasmusansvarig och kartlägger gemensamt behoven mer grundligt.

6. Erasmusansvarig gör ansökan om medel och delger besked till samtliga parter så snart det finns tillgängligt.

7. Erasmusansvarig ansvarar för ekonomiadministrationen, från universitetets håll.

8. Studenten ansvarar för att spara alla kvitton i original och redovisa dessa efter utbytet.

  • Tänk på att alla överenskommelser måste vara uppgjorda innan en mobilitet påbörjas!

Stöd för studenter som reser via bilaterala institutionsavtal

1. Student informerar i god tid utbyteskoordinator om behov av stöd och hur den varaktiga funktionsnedsättningen påverkar studiesituationen och fritiden. Student styrker behov med relevanta dokument.

2. Utbyteskoordinator efterfrågar vilket stöd studenten kan få hos partner - omfattning och kostnad.

3. Student etablerar kontakt med Samordnaren för särskilt pedagogiskt stöd och berättar om sina studieplaner och beskriver sin varaktiga funktionsnedsättning och hur den påverkar studiesituation/fritiden. Samordnaren för särskilt pedagogiskt stöd översätter intyg till engelska.

4. Utbyteskoordinator kommunicerar det stöd partner kan erbjuda/kostnad till Samordnaren för särskilt pedagogiskt stöd och ber om kostnadsestimat.

  • Överenskommelse om vem som står för stödet och vad det omfattar ska formuleras i avtalet mellan lärosätena.
  • Alla överenskommelser mellan student och partnerlärosäte måste vara uppgjorda innan en mobilitet påbörjas.

Stöd för studenter som reser via centrala avtal

I de fall en student reser via ett centralt avtal ansvarar Gruppen för internationell mobilitet för kontakt med partner och Samordnaren för särskilt pedagoiskt stöd.