För att säkerställa det akademiska erkännandet upprättar studenten i god tid före avresa en skriftlig överenskommelse om vilka kurser som ska läsas under utbytesperioden. Dokumentet kallas för Learning Agreement (L.A.) och ska innan utbytet påbörjas signeras av studenten, värdlärosätet och den instans på Stockholms universitet som ansvarar för tillgodoräknandet. Syftet med dokumentet är att säkerställa att studenten får läsa angivna kurser samt att värdlärosätets kurser är godtagbara som ett led i studentens utbildning och därmed kan tillgodoräknas/erkännas på ett tillfredsställande sätt.

I de flesta fall ansvarar heminstitutionen för underskrift och tillgodoräknande. Om en student önskar läsa kurser inom olika ämnesområden är det möjligt för fler instanser att, på samma L.A., signera för olika kurser.

I de fall en student inte får tillgodoräkna sig kurserna inom ett specifikt ämne eller program går det oftast att tillgodoräkna dem som breddningsstudier, via institutionen eller Examensgruppen

Learning Agreement och tillgodoräknande - Erasmus

Senast vid mobilitetsstart ska studenten ladda upp en nedladdad PDF-kopia av sitt signerade Online Learning Agreement i Erasmus+ portalen i MoveOn. Dokumentet ska vara komplett ifyllt och signerat av samtliga parter, studenten, mottagande lärosäte och den instans på Stockholms universitet som ansvarar för tillgodoräknande. Ett av grundvillkoren inom Erasmusprogrammet är att utbytesstudier ska ske på heltid, d.v.s. motsvarande 30 hp/termin. En kopia av studentens Online Learning Agreement ska sparas i minst sju år på den instans som signerat studentens L.A.

Ändringar i kursvalet

Det är inte ovanligt att kurser som ursprungligen överenskommits i ett L.A. måste ändras. Det är studentens uppgift att kontakta den som ursprungligen signerade L.A. och höra vilka rutiner som ska följas vid ändring.

Om det finns behov av att ändra ett L.A. ska revidering avslutas och formaliseras inom studentens första månad vid värdlärosätet. Om senare ändringar skulle behöva göras ska ändringarna vara formellt överenskomna mellan alla tre parter och utföras omedelbart. 

Om studenten använder utbytesperioden för att samla material till och skriva sin uppsats eller förbereda en avhandling så krävs inte nödvändigtvis L.A. för dessa aktiviteter på ett lärosäte. Det är dock ändå viktigt att det finns en skriftlig överenskommelse med det mottagande lärosätet om utbytesperioden och dess innehåll. Uppsatsen/ avhandlingen kan handledas från och opponeras vid hemlärosätet. Det är dock starkt rekommenderat att studenten även har en handledare vid värdlärosätet.

Mallar

Från och med höstterminen 2022 ska Online Learning Agreement användas. Studenterna skapar då sitt Online Learning Agreement på learning-agreement.eu och utbyteskoordinatorn signerar sedan via Erasmus+ Dashboard. 

Mer information om Online Learning Agreement, studentmanual och instruktioner för signering.

Som stöd i upprättandet av Learning Agreement finns dokumentet Guidelines on how to use the Online Learning Agreement for Studies. Du finner dokumentet i blankettarkivet.

För studentutbyte till Storbritannien på Erasmusavtal med partnerland läsåret 2022/23 tecknas Learning Agreement på särskild pappersmall. Se blankettarkivet

Ansökan om tillgodoräknande

Efter hemkomsten ansöker studenten om tillgodoräknande hos den instans som signerade Learning Agreement.

Mer information om tillgodräknande finner du på Examensgruppens sida.

 Learning Agreement och tillgodoräknande - Centrala avtal och nätverk

Innan avresa skriver studenten och den institution studenten läser vid ett Learning Agreement där man kommit överens om vilka kurser studenten ska läsa och få tillgodoräknade vid hemkomst. Det är inte ovanligt att kurser som ursprungligen överenskommits i ett Learning Agreement måste ändras. Om det blir ändringar skrivs ett "Changes to Learning Agreement". Det är studentes uppgift att kontakta den som ursprungligen signerade Learning Agreement och höra vilka rutiner som ska följas vid ändring.

I de fall en student inte får tillgodoräkna sig kurserna inom ett specifikt ämne eller program går det oftast att tillgodoräkna dem som breddningsstudier, via institutionen eller Examensgruppen

Ansökan om tillgodoräknande

Efter hemkomsten ansöker studenten om tillgodoräknande hos den instans som signerade Learning Agreement.

Mer information om tillgodräknande finner du på Examensgruppens sida.

Learning Agreement och tillgodoräknande - Civis kurser

Akademiskt erkännande
Efter korttidsmobiliteten ska det mottagande lärosätet/organisationen ge studenten och heminstitution ett intyg (Certificate of Attendance) som bekräftar deltagande i kursen. 

Institutionen ska efter mobiliteten tillgodoräkna kursdeltagande i Ladok.

  • Poänggivande: tillgodoräknande via högskolepoäng och anteckning för erkännande i DS. När studenten ansöker om examen ska en begäran om att få kursen omnämnd i Diploma Supplement göras i meddelandefältet på examensansökan.

Gruppen för mobilitet ska erkänna kursdeltagande av icke-poänggivande kurser via Anteckning i Ladok. 

  • Icke-poänggivande: erkännande för Diploma Supplement (DS) genom att anteckning i Ladok görs. När studenten ansöker om examen ska en begäran om att få kursen omnämnd i Diploma Supplement göras i meddelandefältet på examensansökan. Text: “The student has completed the course [kursnamn, datum]  at [kursgivande lärosäte, land] within the European Civic University Alliance -Civis, that is a part of the Erasmus+ programme.