Huvudsyftet med de internationella samarbetsavtalen är att stärka kvaliteten i forskning och utbildning. På så vis stärks även universitetets konkurrenskraft både internationellt och nationellt. Internationellt utbyte inom utbildning och forskning är också av betydelse för att stärka utveckling samt demokratiserings- och moderniseringsprocesser.

Tecknande av utbytesavtal på institutionsnivå

Institutionerna är basen för universitetets internationaliseringsarbete och institutionsavtalen utgör majoriteten av de internationella samarbetsavtalen. Samarbeten ingås företrädesvis på institutions- eller fakultetsnivå. Då samarbetsavtal träffas på fakultetsnivå bör en av institutionerna inom fakulteten ta på sig det administrativa ansvaret för avtalet, då fakultetskanslierna vanligtvis inte hanterar denna typ av arbetsuppgifter. Det är en viktig princip för universitetet att institutionerna utvecklar sina internationella kontakter efter självständiga bedömningar utifrån akademiska intressen och andra överväganden.

Definition av avtal

Ett avtal är en överenskommelse där parterna förpliktar sig till något under en viss tidsbegränsad period. Avtal ska tecknas av behörig person med delegationsrätt att teckna avtal. Vid Stockholms universitet tecknas institutionsavtal av dekanus eller den person dekanus har delegerat behörighet till (vanligvis prefekten). 

Att välja samarbetspartner – vägledande kriterier

Vid val av partnerlärosäte att ingå samarbetsavtal med är det bra att ta hänsyn till följande faktorer: internationalisering vid Stockholms universitet generellt och på institutionen specifikt, lärosätets anseende och kvalitet, efterfrågan från studenter och lärare, tidigare balans mellan utresande och inkommande studenter/lärare, mångfald och andra strategiska överväganden (långsiktighet, utvecklingspotential etc.).

Vägledande kriterier för tecknande av samarbetsavtal:

 • Samarbetsavtal tecknas framför allt med framstående universitet. En bedömning av huruvida ett universitet är framgångsrikt kan utgå från excellenskriterier såsom starka forskningstraditioner, viss storlek, bred ämnesstruktur eller framstående kompetens inom ett särskilt område samt rankinglistor. Det kan även innebära att beakta universitetets nyskapande och gränsöverskridande verksamhet.
 • Samarbetet gynnar för Stockholms universitet strategiska intressen och skapar långsiktiga relationer.
 • Samarbetet är ömsesidigt betydelsefullt och tar hänsyn till Stockholms universitets styrkeområden. Stockholms universitet och samarbetspartnern kompletterar varandra och gemensamt skapar förutsättningar för högkvalificerad forskning och utbildning.
 • Samarbetet verkar för en ökad rekrytering av studenter och forskare vid Stockholms universitet.
 • Samarbetet utgår från studenternas intresse för utbytesstudier. Studentrapporter från utlandsstudier utgör ett värdefullt verktyg för val av lämpliga utbytesuniversitet.
 • Samarbete ingås med universitet som kan garantera att de utresande inte riskerar diskriminering. Till exempel bör avtal om studentutbyte inte ingås med universitet där kvinnliga studenter från Stockholms universitet inte får tillträde till studier på samma villkor som sina manliga kollegor.

Att tänka på innan utbytesavtal tecknas

Innan ett utbytesavtal tecknas med utländska universitet är det en god idé att ställa några konkreta frågor såsom:

 • Vad vill vi uppnå med samarbetet? Finns det potential att utveckla samarbetet strategiskt?
 • Tillför samarbetet mångfald bland utbytesmöjligheter eller bidrar det till internationalisering på hemmaplan?
 • Vilka åtaganden, villkor samt skyldigheter och rättigheter har vi?
 • Erbjuder det presumtiva partneruniversitetet relevant kursutbud på olika nivåer och med hög kvalitet?
 • Definierar avtalet utbytesstudenternas rättigheter, skyldigheter och erbjuden servicenivå?
 • Finns det rutiner hos det presumtiva partneruniversitetet för bra mottagning av utbytesstudenterna, hjälp med bostäder och annan studentservice?
 • Är avtalet förankrat på institutionen?
 • Vem/vilka är kontaktperson/er, administrerar avtalet och handlägger studentutbytet?

Att formalisera avtal

Avtalet formaliseras först när det är undertecknat av båda parter. Vid Stockholms universitet tecknas institutionsavtal av dekanus eller den person dekanus har delegerat behörighet till (vanligvis prefekten). För avtal inom Erasmusprogrammet är elektroniska och skannade signaturer godkända. Institutionen ansvarar för att diarieföra avtalet på den egna institutionen.

Ny rutin från HT2019

När ett avtal tecknas eller förlängs skickas ett mail med avtalet till moveon@su.se och ladok@su.se
Kontrollera att alla parters signaturer finns med.

Varför måste avtal skickas in?

Avtalet är det underlag som behövs för att:
•    avtal och avtalstillfällen ska kunna skapas i Ladok
•    stipendier ska kunna sökas av utresande studenter
•    universitetets försäkringar ska gälla
•    universitetet/institutioner ska kunna veta vilka samarbeten som finns (register).

Att följa upp, förnya eller avsluta avtal

För att säkerställa kvaliteten på samarbetena bör avtalen regelmässigt följas upp av dem som ingått avtalen, lämpligen i samråd med fakultet och de centrala stödfunktionerna. Uppföljningen bör då ske med beaktande av kriterierna ovan samt universitetets övergripande mål för internationalisering. Andra typer av indikatorer kan vara: aktivitetsgrad/balans, studieresultat, lärarnas och studenternas bedömning genom studentrapporter, bieffekter på övrig verksamhet samt andra kvalitetsaspekter (information, kursplaner, service etc.). Utifrån dessa faktorer kan sedan beslut fattas om att förnya eller avsluta avtal. Exempel på indikatorer som kan ligga till grund för att avsluta avtal är brist på ömsesidighet, information och kommunikation, dåligt resultat på utvärderingar, minimal aktivitet under senaste åren, avtalsbrott, studenterna uppfyller inte kraven på nödvändiga språkkunskaper och samarbetssvårigheter.

Tips! Det EU-finansierade projektet Equatic har tagit fram ett webbaserat formulär för att utvärdera partneravtal.

Vid kontakt med partneruniversitet inför en förlängning eller avslutande av ett befintligt avtal finns det e-postmallar i blankettarkivet. Där finns även en e-postmall inför kontakt med partneruniversitet som institutionen önskar teckna ett utbytesavtal med. 

Särskilda krav gällande Erasmusavtal

De institutioner, vid Stockholms universitet, som har signerat ett Erasmusavtal med ett partneruniversitet inom Europa, kan delta i programmet. För praktik och personalmobilitet behövs inga avtal.

Vid tecknande av Erasmusavtal ska Erasmus+ institutionsavtalsmall (120 Kb) användas. De gulmarkerade partierna fylls i av institutionen/partner och den röda texten innehåller förklarande information som ska raderas. Mallen utgår från EU-kommissionens avtalsmall, vilken inkluderar de minimikrav som ställs för avtal inom Erasmusprogrammet. Om institution får förslag på ett Erasmusavtal från ett partneruniversitet ska innehållet överensstämma med informationen i Stockholms universitets avtalsmall. All dokumentation gällande Erasmus måste sparas i sju år.

Var noga med att kontrollera att ämneskoden (ISCED) stämmer enligt nuvarande program. Korrekta ISCED ämneskoder inom Erasmus+finns här. 

OBS: Tillfälliga riktlinjer 2020/21 – 2021/22

På grund av förlängd testtid för att teckna digitala Erasmusavtal för den nya programperioden förlängs alla Erasmusavtal med ett år automatiskt, utan överenskommelse mellan parterna om förlängning enligt beslut från EU-kommissionen. Det betyder att befintliga Erasmusavtal som är giltiga läsåret 2020/21 blir giltiga även läsåret 2021/22.

Om n vill skriva ett helt nytt nya avtal använder ni nuvarande mallen för utbyten inom Erasmus+, för att sedan förnya dessa digitalt när den möjligheten finns (med start tidigt 2021).

Tecknande av utbytesavtal på central nivå

De centrala utbytesavtalen tecknas av rektor och administreras av Gruppen för internationell mobilitet. Avtalen som omfattar forskarutbyte administreras av Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd.

Universitetets centrala avtal gällande studentmobilitet hittar du här.