Vad innebär det?

Erasmuspraktik innebär att en student gör praktik utomlands i 2-12 månader. Studenten ansvarar själv för att hitta en lämplig praktikplats, vilket innebär att de ofta själva kontaktar en institution. Det är upp till institutionen att bestämma om ni vill ta emot en praktikant eller inte. Det bör dock sägas att det är mycket givande att ta emot en praktikant, inte minst för att arbeta med internationalisering på hemmplan.

Det mesta av administrationen sköts av det sändande lärosätet, till exempel måste ett Learning Agreement for Traineeship upprättas vilket initieras av det heminstitutionen. Den mottagande institutionen måste dock godkänna och signera dokumentet innan studenten kan gå vidare med sin planering.

Finansiering

En Erasmuspraktikant får ett stipendium från sitt hemlärosäte. Summan varierar beroende på hemland.

En praktikant räknas inte som student. Det innebär att praktikanten inte ska etableras i Ladok och inte heller få tillgång till studentrabatter. Erasmusstipendiet för praktik är högre än för studier, bland annat för att kompensera för uteblivna rabatter. Som praktikvärd har man ingen skyldighet att betala ut någon lön, men vill man det går det bra att kombinera med Erasmusstipendiet. Man kan även välja att till exempel betala praktikantens SL-kort eller träningskort (alternativt mellanskillnaden mellan normalt och rabatterat pris).

Att vara praktikvärd

När man tar emot en praktikant måste en handledare utses i god tid. Denna person bör vara närvarande på arbetsplatsen under hela praktikperioden. Om det inte är möjligt ska en ersättare utses. Dessutom måste man se till att det finns en ordentlig arbetsplats och att universitetskonto och passerkort/nycklar finns förberett.

Eftersom praktikanten är arbetstagare så innebär det att institutionen ansvarar för att arbetet kan utföras på ett säkert sätt. Institutionen måste se till att arbetslokaler, arbetsredskap, arbetsmetoder och hantering av farliga ämnen uppfyller vissa grundkrav ur arbetsmiljösynpunkt.

Praktikantens skyldigheter

Praktikanten har samma skyldigheter som andra arbetstagare vid Stockholms universitet. Det innebär att praktikanten måste följa till exempel de arbetstider som gäller. Erasmuspraktik görs alltid på heltid.

Ledighet

En praktikant diskuterar eventuell ledighet med handledaren eller närmsta chef. Ingen officiell ansökan behöver göras.

Bostad

Praktikanten ansvarar själv för att hitta bostad. Tipsa gärna om www.akademiskkvart.se/en.

Försäkring

Inresande praktikanter bör uppmanas att ta med sitt europeiska sjukförsäkringskort, vilket ger rätt till nödvändig sjuk- och tandvård enligt samma villkor och till samma kostnad som de som är försäkrade i det landet.

Det är vanligt att en praktikant är försäkrad genom hemlärosätet. Studenten kan även ha en egen försäkring.

Det kan hända att praktikanten ber att värdinstitutionen ska ombesörja försäkring, men det är upp till värden att bestämma. Om institutionen väljer att köpa en försäkring till praktikanten görs detta genom att ta kontakt med Kammarkollegiet för att rådgöra om vilken försäkring som passar bäst.

Då inresande praktikanter inte registreras i Ladok har de inte studentstatus och omfattas således inte av Kammarkollegiets försäkring Student IN.

Mer information om försäkring finns på Personalavdelningens webb.

Övrigt

Om man är intresserad av att ta emot en praktikant kan man annonsera på erasmusintern.org.

Frågor

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta International Office, Studentavdelningen, erasmusutbyte@su.se.