Japan är ett av världens starkaste forskningsländer och Tokyos universitet landets – och ett av världens – främsta. Akademiskt samarbete med Japan har blivit allt viktigare i en tid när samarbete med några andra framstående forskningsländer blivit mer komplicerat. Det finns också förhoppningar om att få med Japan som associerat land i Horizon Europe.   

Det strategiska partnerskapet mellan Tokyos universitet (UTokyo) och Karolinska Institutet (KI), Kungliga Tekniska högskolan (KTH) samt Stockholms universitet (SU) inleddes 2017. Avtalet som undertecknades var femårigt, liksom det förnyade avtalet.   

Med strategiskt partnerskap avses samarbete som gäller hela universitetet och såväl utbildning som forskning.

Sedan avtalet skrevs under 2017 har fyra tvärvetenskapliga workshoppar arrangerats om aktivt åldrande samt hållbar utveckling. Alla tre universitet i Stockholm har centrala studentutbytesavtal med UTokyo. Utöver detta har också ett antal mindre mer temaspecifika workshoppar arrangerats.

Pandemin har förstås påverkat samarbetet. De två senaste tvärvetenskapliga workshopparna – som arrangerades 2020 och 2021 – fick hållas digitalt.

För nästa period är ambitionen att forskare från de ingående universiteten ska söka och få medel för gemensamma – gärna tvärvetenskapliga – forskningsprojekt. Vidare är ambitionen att utöka studentutbytet mellan Tokyo och Stockholm samt att öka erfarenhetsutbytet mellan universiteten i Stockholm och UTokyo.