Erasmus+ programmet ger finansieringsmöjligheter för mobilitets-, samarbets- och utvecklingsprojekt inom högre utbildning. 

Stöd för två typer av projekt

Syftet är att de aktiviteter som är möjliga att genomföra ska bidra till att höja kompetens och kvalitet i utbildningen:

Erasmus+ förenar och berikar

Internationella samarbeten och utbyten innebär många fördelar. De resulterar i nya innovativa arbetssätt, de stärker personalens kompetens och de ökar deltagarnas motivation genom interkulturella erfarenheter. Studenter växer och utvecklas som personer, får nya perspektiv och blir mer delaktiga samtidigt som de får uppleva annan kultur, språk och miljö.

På verksamhetsnivå ger internationella samarbeten en extra skjuts åt det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet och bidrar till att skapa en mer attraktiv arbetsplats.

Programmet ska bidra till Agenda 2030 och då särskilt mål fyra, att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och att främja livslångt lärande för alla.

Erasmus+ programmet förväntas att stödja den fortsatta utvecklingen av det europeiskt utbildningsområde (European Education Area) till 2025 och främja rörlighet och erkännande av akademiska kvalifikationer inom Europa. Europauniversiteten (European University Initiative), som ingår i Erasmus+, har en viktig roll i denna process. Stockholms universitet deltar i European University Intitiative genom alliansen Civis- European Civic University.

Inkluderande, hållbart och digitaliserat

Ett av Erasmus+ prioriterade mål är att vara mer inkluderande. Det blir lättare att delta i programmet så att nya aktörer,  och personer som annars inte skulle delta kan dra nytta av programmets möjligheter.

Ett annat är att minska klimatavtrycken. Till exempel prioriteras klimatvänliga sätt att resa. Genom Erasmus+ kan man också öka medvetenheten om miljö och klimat. Projekt med miljö- och klimattema prioriteras redan nu i vissa projekttyper.

Ett tredje mål är att i högre grad ta vara på de möjligheter som digitaliseringen ger i det internationella samarbetet. Vid sidan av den fysiska rörligheten introduceras virtuellt lärande för att komplettera perioderna utomlands.

Erasmus+ mobilitet

Programmet ger finansieringsmöjligheter för student-, doktorand- och personalmobilitet.

Aktiviteter för studenter

Genom Erasmus+ mobilitet högre utbildning kan studenter studera och praktisera i ett annat programland/partnerland.

 • Studier
 • Praktik
 • Kombinera studier och praktik 
 • Blandad mobilitet för individer
 • Blandade intensivprogram (BIP)
 • Kort doktorandmobilitet

Mer information om de olika aktiviteter finns på följande webbsida: Så fungerar programperioden 2021-2027

Blandade utbyten

En nyhet i Erasmus+ är att studenter och personal kan göra blandade utbyten med en virtuell del och en kortare fysisk mobilitet. Nya Erasmus+ ger också möjlighet att anordna blandade intensivprogram i samarbete med organisationer i andra länder. Huvuddelen av en sådan kurs är virtuell och en kortare fysisk gruppmobilitet ingår. Kurser kan anordnas både för studenter och personal.

Internationella mobiliteter

Aktiviteter för anställda

Med Erasmus+ mobilitet högre utbildning kan lärare och personal få kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte med kollegor i andra programländer: Internationell mobilitet för anställda

Aktiviteter för doktorander
En doktorand kan delta i samtliga Erasmus+ programmets mobiliteter (studier, praktik, undervisningsmobilitet och personalmobilitet) eftersom en doktorand kan räknas som så väl student som lärare och personal.

Mer information om utbytesmöjligheter i programperiod 2021-2027.

Grönt Erasmus+

Ett grönt tänk ska genomsyra alla aktiviteter, stora som små. Gröna resor: miljövänligare resor premieras (tåg, båt, buss).

 • Mobilitet utan resebidrag: förslagen schablon 50 EUR
 • Mobilitet med resebidrag: förslagen schablon 30-80 EUR (beroende på avstånd)
 • Upp till 4 extra resdagar 

Digitala satsningar

Det nya programmet kommer att ställa omfattande krav på digitalisering och från och med hösten 2021 ska samtliga utbytesavtal och Learning Agreements vara digitalt utformade och hanteringen av dessa ske i en databas. Stockholms universitet arbetar med rutiner för hur detta ska implementeras i organisationen och vilket system som ska användas för ändamålet. 

Erasmus+ partnerskap

Europeiskt samarbete med bidrag för partnerskap för att

 • utveckla och förbättra något i samarbete med andra. 
 • förbättra kvalitén på utbildning i Sverige och Europa.

Erasmus+ samarbetspartnerskap 

Programmet främjar samarbeten i Europa med syfte att utveckla, utbyta och pröva nyskapande metoder och praxis inom utbildning. Målet är att öka kvaliteten och relevansen i de deltagande organisationernas utbildning.

Få hjälp med ansökan inom Erasmus+ samarbetspartnerskap
Universitets- och högskolerådet erbjuder kostnadsfritt seminarium där du kan få hjälp med din ansökan, diskutera ansökningsidéer och får möjlighet att ställa frågor. Mer information och datum finner du  på UHR:s webbsida.

Erasmus+ innovationsallianser

I det här programmet kan aktörer inom högre utbildning och näringsliv söka bidrag för att stärka Europas innovationskapacitet och främja innovation inom högre utbildning, företag samt det socioekonomiska området i stort.

Erasmus Mundus insatser

Via Erasmus mundus-insatser kan ett konsortium av lärosäten utveckla olika gemensamma masterprogram av hög kvalitet. 

Erasmus Mundus Joint Masters (EMJM)

Erasmus Mundus Design Measures (EMDM)

Den nya projektdelen Förberedelse inför Erasmus mundus gemensamma masterprogram syftar till att stödja lärosäten som planerar att utveckla ett nytt Erasmus mundus gemensamt masterprogram, men ännu inte är beredda att starta.

Erasmus+ kapacitetsuppbyggnad

I det här programmet kan lärosäten söka bidrag för projekt som syftar till att reformera, tillgängliggöra och internationalisera högre utbildning i länder utanför Europa.

Erasmus+ lärarakademier

Genom programmet kan anordnare av lärarutbildning och lärarfortbildning samarbeta för att förbättra kvaliteten på den grundläggande lärarutbildningen och stödet till lärare under deras första år i yrket.

Förberedande besök inför samarbetet

Ett förberedande besök ger er möjlighet att träffa era samarbetspartners för att planera ert projekt inom Erasmus+, skriva ansökan och diskutera det framtida samarbetet. De medel ni kan ansöka om ska bidra till resa och uppehälle.
Erasmus+ förberedande besök

International Credit Mobility

Mer information publiceras i början av januari. 

Information för ansökningar

Kommande aktiviteter

UHR anordnar webbinarier och konferenser med olika tema: 

Mer information kommer att finnas under ”Evenemang” på utbyten.se.

European Universities Initiative

EU-kommissionen lanserade under 2019 möjligheten för lärosäten att ansöka om medel, via European Universities Initiative, för att bli ett Europauniversitet. Målet med Europauniversiteten är att sprida europeiska värderingar och främja en europeisk identitet och kan också innebära ett rejält lyft för den europeiska högre utbildningens kvalitet och konkurrenskraft. Initiativet med Europauniversitet kommer att genomföras fullt ut genom nästa Erasmusprogram 2021–2027.

Stockholms universitet beviljades tillsammans med sju andra lärosäten medel, inom nätverket Civis, inom den första pilotomgången. Du kan läsa mer om projektet här
Mer information om European Universities Initiative finns på EU-kommissionens webb.

Erasmus+ förkortningar