Stöd till internationella samarbeten, studentmobilitet och internationell studentrekrytering

International Office ger stöd till ökad internationalisering vid SU. Det omfattar bland annat arbete med universitetsövergripande internationella initiativ, samordning av Erasmusprogrammet, handläggning av studentutbyten inom universitetsövergripande avtal och nätverk samt samordning av universitetets arbete med internationell studentrekrytering. International Office ansvarar för mobilitetsfrågor inom Civis-samarbetet.

Det finns många möjligheter för studenter och lärare att sätta en internationell prägel på utbildningen, till exempel genom utvecklingsprojekt tillsammans med lärosäten i andra länder och kortare eller längre vistelser utomlands för att undervisa, studera eller praktisera. Flera möjligheter finns för personalmobilitet också i annat syfte än undervisning. International Office ger stöd till alla delar av universitetet i arbetet med internationella samarbeten, studentmobilitet och insatser för internationell studentrekrytering.

Lokaler, gästforskarbostäder och konferensservice

Sektionen för Bostadsförsörjning, även kallat Housing Office uppdrag är att tillhandahålla bostäder för internationella studenter och forskare.

Stockholms universitet är attraktivt för internationella studenter och forskare och Housing Office strävar efter att erbjuda så många sökande som möjligt ett boende med bra standard i attraktiva områden och till rimliga priser.

Rekrytering av internationella medarbetare

Personalavdelningen ger stöd till institutioner vid rekrytering av internationella medarbetare. Det kan handla om rådgivning i frågor som rör arbets- och uppehållstillstånd, information om det svenska pensionssystemet, skatter och socialförsäkringsfrågor, samt familjerelaterade frågor som t.ex. förslag på skolor för medföljande barn. Information finns även på www.su.se/relocation.

Vi bjuder återkommande in till informationsträffar med exempelvis Migrationsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Kammarkollegiet. Personalavdelningen har upphandlat ett avtal med företaget Human Entrance som erbjuder relocationtjänster. Vi samarbetar också med institutionerna i framtagande av URA-kontrakt som tecknas i samband med att vi sänder ut medarbetare.

Internationell rekryteringskommunikation av studenter och forskare

Kommunikationsavdelningen arbetar med övergripande och sammanhållen extern kommunikation för Stockholms universitet. I det arbetet används ett gemensamt kommunikationskoncept för att berätta om universitetets utbildning, forskning och samverkan och på så sätt stärka varumärket.

Projektledare för internationell kommunikation, Kommunikationsavdelningen, e-post: serena.nobili@su.se

Innovativa och relevanta tjänster inom vetenskaplig kommunikation

Biblioteket tillhandahåller snabba, innovativa och relevanta tjänster inom vetenskaplig kommunikation som bidrar till Stockholms universitets forskning och undervisning i världsklass. Vi bidrar till öppna nationella och internationella gångbara infrastrukturella digitala lösningar och tjänster.

Vi deltar också aktivt i nationella och internationella analyser av och diskussioner om forskningsbibliotekens roll och fokus i ett föränderligt informationssamhälle. En högt aktuell fråga just nu är öppen forskning och hantering, lagring och tillgängliggörande av forskning.

Flera av våra anställda är medlemmar i olika rådgivningsnämnder hos andra förlag, universitet och bibliotek. Här avhandlar vi olika strategiska förlags- och biblioteksfrågor om exempelvis e-boksmodeller samt öppen tillgång till forskning samt liknande frågor. Överbibliotekarien sitter i styrelsen på Liber och flera av medarbetarna är med i olika kommittéer.