Stockholms universitet är en internationell akademisk miljö och internationell samverkan är en förutsättning för forskning och utbildning av hög kvalitet. Internationaliseringsplanen Global Engagement bygger på Stockholms universitets övergripande Strategier för 2019-2022 och anger de centrala utgångspunkterna för den internationella verksamheten.

Internationell akademisk miljö

Enligt planen ska universitetet verka för en akademisk miljö som är internationell och genomsyras av excellens, förbättrade förutsättningar för internationell rekrytering, mobilitet och samarbete samt ökad synlighet och närvaro på de internationella forsknings- och utbildningsarenorna. Ambitionerna är höga: ”En föränderlig omvärld, med faktaresistens och nationalistiska strömningar, påverkar universitetens uppdrag och gör det särskilt angeläget att värna en inkluderande, internationell öppenhet”, står det bland annat i planen.

Universitetsförvaltningen arbetar aktivt för att ge ett sammanhållet stöd till den internationella verksamheten och på så sätt bidra till en ökad internationell samverkan genom fler in- och utresande studenter, lärare, forskare och postdocs.

– Global Engagement betonar vikten av strategisk analys för att universitetet ska kunna agera både långsiktigt och flexibelt, men pekar inte ut prioriterade geografiska regioner, förklarar Maria Wikse, internationell samordnare vid Avdelningen för forskningsstöd, som har arbetat med att ta fram planen.

Internationellt arbete på alla nivåer

Internationaliseringsarbetet sker inom hela universitetet idag, på central nivå, liksom på områdes- och institutionsnivå. Bland annat verkar Avdelningen för forskningsstöd för att utveckla universitetets internationella arbete på central nivå och avdelningen ger stöd till internationella forskningssamarbeten. Sektionen för Bostadsförsörjning, även kallat Housing Office, tillhandahåller bostäder för internationella studenter och forskare. Personalavdelningen ger stöd till institutioner vid rekrytering av internationella medarbetare och universitetsbiblioteket tillhandahåller relevanta tjänster inom vetenskaplig kommunikation som bidrar till öppna nationella och internationella digitala lösningar och tjänster.

Gruppen för internationell mobilitet vid Studentavdelningen handlägger bland annat vissa samarbets- och utbytesprogram så att studenter och personal ges möjlighet att studera, praktisera och arbeta utomlands och på så sätt få internationell erfarenhet. Samverkansavdelningen ska fungera som en tydlig ingång för de olika externa parter som önskar samarbeta med Stockholms universitet, både nationellt och internationellt.

Träffar om internationalisering

Regelbundet arrangeras frukostträffar för alla medarbetare för att presentera  arbetet med internationalisering vid Stockholms universitet närmare. Mer information och inbjudan publiceras finns på www.su.se/internationalisering.