Information in English on requirements on research collaborations and research abroad

människor som tittar på en skärm
Foto: Lena Katarina Johansson

Etiska frågor vid forskningssamarbeten

Olika forskningsinstitutioner kan ha olika riktlinjer att förhålla sig till och finansiärer och myndigheter kan ställa upp olika villkor för forskningens utförande. När det gäller internationella samarbeten är det dessutom viktigt att samtliga parter har koll på vilka lagar och regler som gäller i de inblandade länderna. Här hittar du mer information om etiska frågor vid forskningssamarbeten. 

Läs mer om etiska frågor vid forskningssamarbeten

Etik och risker vid forskning och studier utomlands

Särskilda säkerhetsrisker och etiska avvägningar kan uppkomma i samband med forskning som genomförs utomlands eller när studenter genomför fältarbete eller praktik i utlandet. Här hittar du allmän vägledning kring detta.

Läs mer om etiska avvägningar och säkerhetsrisker vid forskning utomlands 

Forskning på genetiska resurser och traditionell kunskap

Forskning på genetiska resurser (dock ej från människa) och traditionell kunskap som rör sådana resurser måste leva upp till krav i Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen. Dessa regler syftar bland annat till att säkerställa att användare av genetiska resurser (till exempel forskare) följer de regler som fastställs av de länder som tillhandahåller genetiska resurser rörande tillträde och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning (forskning och produktutveckling).

Läs mer om Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen

Kontakt och stöd

Vänd dig till etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd om du har frågor som rör forskningsetik: etik@fs.su.se.
För frågor rörande Nagoyaprotokollet och EU ABS-förordningen, kontakta Viviana Stechina vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd: viviana.stechina@su.se