Information in English on research on copyright, archiving and official documents

människa som går längs bokhyllor
Foto: Eva Dalin

Offentlighet och sekretess

Eftersom Stockholms universitet är en statlig förvaltningsmyndighet gäller offentlighetsprincipen. Här hittar du information om offentlighetsprincipen och allmänna handlingar och hur de påverkar dig i ditt arbete. Du hittar även ett utförligt avsnitt om de sekretessbestämmelser som du som anställd vid Stockholms universitet behöver känna till.

Läs mer om offentlighet och sekretess 

Här kan du se en introduktionsfilm om allmänna handlingar och sekretess 

Här kan du se en film om offentlighetsprincipen 

Här kan du se en film om vad som är en allmän handling

Arkivering av forskningsinformation

Forskningsinformation som skapas i samband med forskningsprojekt är en betydelsefull del av universitetets arkiv. Enligt Arkivlagen (1990:782) ska arkiv bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser allmänhetens rätt till insyn, rättsskipningen, samt förvaltningens och forskningens behov. Det är viktigt att redan från början tänka på att bevara de handlingar som enligt regelverket ska arkiveras. Eftersom forskningsinformation och forskningsdata ska kunna återanvändas är den information som hjälper till att ge en god förståelse för vad som hänt, och varför, under forskningsprojektet samt hur forskningsdata ska tolkas viktig att bevara. Här hittar du information om vad som gäller kring arkivering och gallring.

Läs mer om arkivering av forskningsinformation

Läs Regler om bevarande och gallring av handlingar inom forskningsverksamhet vid Stockholms universitet 

Upphovsrätt

Här hittar du information om vilka rättigheter du som upphovsman har till ditt verk, och hur du själv genom licenser kan påverka hur material du skapat får användas.

Läs mer om upphovsrätt

Läs mer om upphovsrätt när du är författare och hur du kan licensiera ditt material

Läs Stockholms universitets riktlinjer avseende rätten till undervisningsmaterial

Kontakt och stöd

Vänd dig till Fråga juristen om du har frågor som rör offentlighet och sekretess, eller allmänna frågor om upphovsrätt.
Om du har frågor om arkivering av forskningsinformation, kontakta Arkivfunktionen: arkivet@su.se
För frågor som rör hantering av forskningsdata, kontakta Forskningsdatateamet: opendata@su.se
Om du har frågor som rör upphovsrätt i samband med publicering och licenser när du vill dela material du skapat, kontakta: publish@su.se