Information in English on requirements on research animals

man som håller i en fågel
Foto: Lena Katarina Johansson

Information om djurförsök

Vetenskapsrådet har tillsammans med åtta svenska universitet och lärosäten samlat information om djurförsök på webbplatsen djurförsök.info. Där kan du läsa om vad djurförsök är, varför de används, alternativa metoder till djurförsök, samt lagar och regler. 

Läs mer på djurförsök.info  

Djurförsök vid Stockholms universitet

Användandet av djurförsök i Sverige är reglerat i djurskyddslagen, djurskyddsförordningen samt i djurskyddsföreskrifterna. I EU-direktivet (EU/2010/63) finns ytterligare riktlinjer. All användning av försöksdjur vid Stockholms universitet ska bedrivas i enlighet med dessa. I Sverige får djurförsök bara användas när inga alternativa metoder finns tillgängliga. Alla djurförsök ska också godkännas av en djurförsöksetisk nämnd innan de får genomföras. Här hittar du mer information om djurförsök vid Stockholms universitet.

Läs mer om djurförsök vid Stockholms universitet 

Stockholms universitets forskningsetiska policy

Alla vid Stockholms universitet har ett individuellt ansvar när det gäller god forskningssed, samtidigt som universitetet har ett övergripande ansvar. Vissa roller och funktioner medför ett särskilt ansvar.  I Stockholms universitets forskningsetiska policy anges utgångspunkter för hur god forskningssed ska värnas och främjas, och hur ansvaret är fördelat inom verksamheten. Här kan du läsa mer om arbetet med god forskningssed vid Stockholms universitet, hur ansvaret är fördelat och om det stöd som erbjuds kring dessa frågor.

Läs mer om ansvar för god forskningssed vid Stockholms universitet

Läs Stockholms universitets forskningsetiska policy 

Kontakt

För frågor om djurförsök, kontakta Tillståndshavarkansliet: tillstandshavarkansliet.mbw@su.se
Du kan vända dig till etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd om du har frågor som rör forskningsetik: etik@fs.su.se.