Information in English on research on human subjects and personal data

Intervju med filmkamera
Foto: Lena Katarina Johansson

Etikprövning av forskning som avser människor

Sedan 2004 måste vissa typer av forskning som avser människor, inklusive personuppgifter, godkännas innan den påbörjas. Här hittar du mer information om vilken forskning som behöver prövas, hur du går till väga, och vad som gäller för studentarbeten och forskning som bedrivs i utlandet. Du hittar också information om hur ansvaret för etikprövning är fördelat och om hur institutionernas förebyggande arbete kan läggas upp.

Läs mer om etikprövning av forskning som avser människor

Att informera forskningspersoner och inhämta samtycke

Många forskningsprojekt involverar forskningspersoner, det vill säga människor som medverkar i exempelvis experiment, intervjuer, enkäter, eller vars personuppgifter, eller vävnads- eller cellprover behandlas för forskningsändamål. Innan forskningspersoner involveras i ett projekt, måste de informeras och lämna sitt informerade samtycke. Här hittar du information om att informera forskningspersoner och inhämta samtycke, inklusive mallar att använda. 

Läs mer om att informera och inhämta samtycke 

Information om personuppgiftsbehandling i forskning

Personuppgifter är all information som kan knytas till identifierbara nu levande personer. När sådan information ska behandlas (samlas in, analyseras, tas emot, skickas, lagras, och så vidare) måste vissa krav vara uppfyllda enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För behandling av personuppgifter i forskning gäller särskilda krav. Här hittar du mer information om detta.

Anvisning för personuppgiftsbehandling i forskning 

Läs annan information om vad som gäller vid personuppgiftsbehandling 

Kontakt och stöd

Du kan vända dig till etikstödsfunktionen vid Avdelningen för forsknings- och samverkansstöd om du har frågor eller funderingar som rör forskningsetik – det kan handla om etikprövning, etiska riktlinjer, god forskningssed, oredlighet eller andra aspekter av etik i forskningen. Vi deltar också gärna i initiativ från andra delar av verksamheten, så tveka inte att höra av dig till oss om ni har tankar på att organisera eller starta upp något som har med forskningsetik att göra. Kontakta oss via etik@fs.su.se.