Stiftelsen Svensk Växtnäringsforskning (SV) har till huvudsaklig uppgift att befordra och understödja en fördjupad teknisk-vetenskaplig växtnäringsforskning med särskild inriktning på användningen av mineralgödsel och kalkningsmedel i Sverige med bibehållen bördighet.

Syftet är att utveckla praktiskt tillämpbara, ekonomiskt betydelsefulla och miljömässigt uthålliga produktionsmetoder.

 

Bidrag till växtnäringsforskningsprojekt | Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (ksla.se)