Områdesnämnden för humanvetenskap utlyser medel för bidrag till strategiska satsningar inom forskning, forskarutbildning och samverkan inom följande kategorier:

  • Fakultetsöverskridande projektstöd som syftar till att skriva fram eller revidera medelsansökningar till externa finansiärer
  • Stöd till fakultetsöverskridande nätverk och initiering av fakultetsöverskridande samarbeten

Dessa satsningar gäller stöd till innovativa fakultetsöverskridande forskningsinitiativ och fakultetsöverskridande samarbeten. Med att ett projekt är fakultetsöverskridande menas att sökande kommer från minst två institutioner från olika fakulteter vid det humanvetenskapliga området. Stöden ska syfta till projekt och samarbeten där det finns förutsättningar för att bidrag från områdesnämnden ska ge ett mervärde. Stöd ges inte till kontinuerlig verksamhet utan för uppbyggnad och initiering av ny verksamhet. Stöd ges inte för lönemedel för professorer.

  • ”Black box”, inkl. inbjudan av spetsforskare och samverkansinitiativ.

Medel i kategorin ”Black box” ges som tillfälligt stöd till inbjudan av spetsforskare liksom till mer originella eller akuta forsknings- och samverkansinitiativ, som inte behöver vara fakultetsöverskridande men som ska vara av strategiskt värde för Humanvetenskapliga området.

Mer information om de olika kategorierna finns i pdf-filen längre ner på sidan.

Beslut

Områdesnämnden beslutar om tilldelning av medel. De beviljade medlen utbetalas efter beslut och får användas under ett år från beslut. En ekonomisk redovisning och beskrivning av genomförandet av projektet ska lämnas till områdesnämnden senast ett år från beslut.

Utlysningar

Utlysningarna under stödformerna nedan förutsätter att de sökande har god framförhållning så att institutionerna och medarbetarna får möjlighet att planera in dessa i sina verksamhetsplaner. Den sammantagna finansiella storleksordningen för satsningarna fastställs av Områdesnämnden för humanvetenskap årligen i samband med budgetbeslutet.
Utlysningstider för fakultetsöverskridande projektstöd, nätverk och samarbeten samt för stöd till inbjudan av spetsforskare fastställs av områdesnämnden årligen. Stöd till ”Black box” kan beviljas löpande under året. Områdesnämndens webbplats utgör informationskanal genom att tydligt presentera utlysningarna och möjligheterna att erhålla medel.

Utlysningstillfällen 2022

  • Våren: sista ansökningsdag 24 mars, utlysning en månad i förväg. Beslut om tilldelning av medel fattas av områdesnämnden vid sammanträdet 4 maj.
  • Hösten: sista ansökningsdag 10 oktober, utlysning en månad i förväg. Beslut om tilldelning av medel fattas av områdesnämnden vid sammanträdet 9 november.
  • ”Black box” kan sökas vid de ordinarie utlysningarna men även löpande under året på de sökandes initiativ.

Områdesnämndens försättsblad ska alltid bifogas först i varje ansökan: Försättsblad till ansökan om strategiska forskningsmedel (259 Kb) . Ansökan skickas till registrator@su.se som en samlad pdf. Ange aktuellt ärendenummer i ämnesraden i mejlet (se högst upp försättsbladet - för höstens utlysning i oktober 2022 är diarienumret SU FV-3299-22).

Se Utlysningar för aktuella utlysningar.

 

Mer information

Mer information om kommande utlysningar kommer att anslås här i god tid inför varje utlysningsomgång. Mer information om stödformer och strategiska initiativ hittar du i dokumentet Riktlinjer för områdesnämndens medel för strategiska satsningar (100 Kb) .