Anders Karitz Stiftelse har till ändamål att främja filosofisk forskning, gärna sådan som anknyter till andra vetenskaper, och betydelsefullt populär-vetenskapligt författarskap och meddelar att sammanlagt ca 200 000 kr kan utdelas i form av flera bidrag.

Ansökningar som avser levnadsomkostnader, utbildningsbidrag eller motsva-rande, ersättning för datorutrustning och tryckbidrag till doktorsavhandlingar kan ej bifallas. Enligt stadgarna kan hänsyn tas endast till ansökningar från svenska medborgare. När ansökan avser tryckkostnadsbidrag skall om möjligt två offerter på tryckning bifogas.

Ansökan sammanfattad på särskild blankett med angivande av examina, utgivna skrifter, forskningsuppgifter m.m. samt så noggrann tidsplan som möjligt skickas per e-post eller brev till,

 

Anders Karitz Stiftelse

Jan Alsins

Hällbygatan 36 A

752 28 Uppsala

E-post;  jan.alsins@kemi.uu.se

 

Ovan nämnda blankett kan erhållas från Jan Alsins som vid förfrågan lämnar ytterligare upplysningar.

Vid elektronisk ansökan skall filerna vara i pdf-format med filnamn enligt följande syntax;  Efternamn_Ansokan.pdf, Efternamn_CV.pdf, Efternamn_Bil_nr.pdf