SNS-priset är del av en större satsning på nyttiggörande av forskning som inleds i samband med SNS 75-årsjubileum. Satsningen finansieras med insamlade medel från SNS medlemmar och förtroenderåd. Pristagaren belönas såväl för att ha nått ut brett med sin forskning i samhällsdebatten som för att ha nått fram till beslutsfattare i olika delar av samhället. Syftet är att lyfta fram pristagaren som en förebild som inspirerar andra forskare. Målet är att bidra till ökat nyttiggörande av forskning i Sverige och att långsiktigt främja återväxten av forskare som engagerar sig i detta.

Priset är på 200 000 kronor och delas ut vartannat år. De nominerade ska vara högst 45 år gamla under året då priset delas ut, ha doktorsexamen och vara verksamma vid universitet eller jämförbar akademisk institution.

Nomineringar ska innehålla en motivering om max 4 500 tecken där det framgår på vilket sätt den nominerade har verkat för nyttiggörande av forskning. Skicka din nominering till snspriset@sns.se.

 

Läs mer