Högskoleföreningen har beslutat att utse pristagare för både 2019 och 2020.

 

Högskoleföreningens pris för framstående vetenskaplig prestation 2019

Jonathan Rozenkrantz, Humanistisk fakultet för avhandlingen

Electronic Labyrinths: An Archaeology of Videographic Cinema.

Utdrag ur beslutsformulering: Rozenkrantzs avhandling i filmvetenskap är ett högst originellt och välskrivet arbete där teori samsas på ett utmärkt sätt med empiri. Avhandlingen är uppdelad i två huvudspår. Det första behandlar video som nytt medium och sträcker sig från 1950-tal till 1970-tal. I den andra delen studeras hur videon skildras som ett medium från det förflutna i de senaste decenniernas film.

Jonathan Rozenkrantz DiVA urn:nbn:se:su:diva-167028

 

Helena Hede Skagerlind, Samhällsvetenskaplig fakultet för avhandlingen

Governing Development: The Millennium Development Goals and Gender Policy Change in Sub-Saharan Africa.

Utdrag ur beslutsformulering: Hede Skagerlinds avhandling är mycket välskriven och bidrar till att öka kunskapen om hinder för effektiv implementering av policymål i nationell politik. Hon analyserar på ett förtjänstfullt sätt utvecklingen i södra Afrika och de utmaningar som möjliggörandet av verkliga förändringar inom området jämställdhet mött. Avhandlingen är samhällsrelevant och angelägen, inte minst i ljuset av FN:s nya mål för hållbar utveckling som världens länder strävar efter att uppnå till år 2030.

Helena Hede Skagerlind DiVA urn:nbn:se:su:diva-167962

 

Mariana Pires Braga, Naturvetenskaplig fakultet för avhandlingen

Evolution of host repertoires and the diversification of butterflies.

Utdrag ur beslutsformulering: Under sin forskarutbildning har Pires Braga lyckats ta itu med mycket svåra ämnen via tre sinsemellan olika metoder, som var och en kräver separata och avancerade färdigheter. Dessutom har hon genomgående lyckats placera in resultaten i ett brett teoretiskt sammanhang. Hennes självständighet har också varit anmärkningsvärt hög och hon har visat en vetenskaplig mognad man sällan ser på denna nivå.

Mariana Pires Braga DiVA urn:nbn:se:su:diva-163179

 

Högskoleföreningens pris för framstående vetenskaplig prestation 2020

Azucena Castro, Humanistisk fakultet för avhandlingen

Ecologías extrañas: Lecturas postnaturales de poemas extensos latinoamericanos del siglo XXI (Roxana Miranda Rupailaf, Daniel Samoilovich y Luigi Amara).

Utdrag ur beslutsformulering: Castros avhandling i romanska språk, vars svenska titel är Märkliga ekologier. En läsning av samtida långdikter från Latinamerika ur ett postnaturligt perspektiv (Roxana Miranda Rupailaf, Daniel Samoilovich och Luigi Amara), bidrar med ny kunskap om förhållandet mellan poesi och natur, särskilt vad gäller latinamerikansk ekopoesi, och om en poetisk praktik som skapar nya samband mellan natur och kultur. Avhandlingen är originell, innovativ och nydanande såtillvida att den bygger upp en ny metod för att läsa lyrik utifrån ett nytt ekokritiskt perspektiv, ett område med synnerligen hög samhällsrelevans och internationell betydelse.

Azucena Castro DiVA urn:nbn:se:su:diva-179779

 

Stephanie Christine Winkler Samhällsvetenskaplig fakultet för avhandlingen

Conceptual Politics in Practice; How Soft Power Changed the World.

Utdrag ur beslutsformulering: På ett mycket förtjänstfullt och innovativt sätt utvecklar Winkler ett analytiskt ramverk för att empiriskt kunna spåra politiska begrepp i praktiken. Detta gör hon bland annat genom att peka på hur feedback loops, reifiering och rörlighet kan omvandla ett begrepps ursprungliga innebörd, och därmed dess politiska konsekvenser. Genom en fallstudie av hur begreppet “soft power” har rört sig från USA, till Japan och Kina och tillbaka till USA, genomför Winkler en sådan tolkande processpårning av begreppspolitik i praktiken. Winklers avhandling är mycket välskriven och håller en genomgående hög kvalitet såväl teoretiskt som empiriskt.

Stephanie Christine Winkler DiVA urn:nbn:se:su:diva-186215

 

Lisa Nicklasson, Naturvetenskaplig fakultet för avhandlingen

Around minimal Hilbert series problems for graded algebras.

Utdrag ur beslutsformulering: I sin avhandling Around minimal Hilbert series problems for algebras“ ger Nicklasson ett flertal nydanande och uppseendeväckande bidrag relaterade till graderade algebrors  Hilbertserier, klassificeringar, motexempel på förmodanden samt nya förmodanden och problemformuleringar som öppnar upp för vidare forskning.

Lisa Nicklasson DiVA urn:nbn:se:su:diva-178763

 

Beslut om utseende av pristagare för framstående vetenskaplig prestation har fattats av Högskoleföreningens styrelse i enlighet med fakultetsnämndernas förslag vid sammanträde 2020-04-08 (för 2019) resp. 2021-04-12 (för 2020).

 

Pandemin har medfört att ceremonier och avtackning av pristagarna ej har kunnat äga rum enligt vad som tidigare planerats. Pristagarna för åren 2019 och 2020 kommer därför att hyllas och firas vid högskoleföreningens möte i november.