Anvisningar

Ledigheten beviljas med 20 procent av heltid. Finns särskilda skäl, kan ledigheten beviljas upp till 50 procent.

Alla medarbetare som uppfyller avtalet har rätt att ansöka om delpension. Varje ansökan ska prövas individuellt. Prefekt/motsvarande tillstyrker eller avstyrker ansökan.

I det centrala kollektivavtalet finns följande krav:

  • Delpension kan tas ut tidigast fr.o.m. den månad en medarbetare fyller 61 år och längst t.o.m. månaden före den månad medarbetaren fyller 65 år.
  • Medarbetaren ska ha haft kollektivavtalsreglerad pensionsrätt, inte nödvändigtvis statlig, i minst 120 månader.
  • Ledigheten ska inte användas för annat förvärvsarbete.

Om det med utgångspunkt i den enskildes arbetsuppgifter är svårt att tillstyrka medarbetarens önskemål om delpensionsledighet, ska prefekt/motsvarande ta upp en diskussion med den sökande. Det ska då prövas om exempelvis en senareläggning av ledigheten, en annan omfattning eller förläggning, kan göra att delpensionsledighet kan tillstyrkas. Även en omplacering av arbetstagaren kan komma att aktualiseras. Det är dock alltid prefekt/motsvarande som beslutar om ledighetens förläggning.
 

Ansökan och beslut

Ansökan om delpension görs på en särskild blankett, "Ansökan om ledighet för delpension", som finns under Personal i blankettarkivet. Ansökan lämnas till prefekt/motsvarande, som med motivering vidarebefordrar den till Personalavdelningen.

För att verksamheten ska kunna planeras, bör ansökan om ledighet för delpension lämnas in senast sex månader före den beräknade tidpunkten för delpensionsledigheten påbörjande.

  • Rektor fattar beslut om ansökningar från professorer.
  • Personalchefen beslutar för övriga anställda.

 

Beräkning och utbetalning

Det man förlorar i lön när man går ner i arbetstid kompenseras med 60 % (av inkomstförlusten) i delpension. Delpensionens storlek ändras proportionellt när lönen ändras. Statens tjänstepensionsverk (SPV) beräknar och betalar ut delpensionen.
Länk till mer information och beräkningsexempel av delpension.