Observera att det med anledning av coronaviruset tillfälligt finns nya rutiner vad gäller läkarintyg och karensavdrag.
>> Information om sjukskrivning med anledning av coronaviruset


Vid sjukdom

Sjukanmälan
Första sjukdagen gör du en sjukanmälan via Primula webb hr.su.se. Följ även institutionens rutiner vid sjukanmälan.

Friskanmälan
När du är tillbaka i arbete gör du en friskanmälan via Primula webb.
 

Sjuk mer än 7 dagar

Vid sjukdom mer än 7 kalenderdagar i följd ska du lämna helt läkarintyg till rehabiliteringsansvarig chef vid din institution/motsvarande. Vid behov får diagnos döljas.

Under vissa omständigheter kan läkarintyg krävas för kortare tid. Vid sjukperiod mer än 7 dagar görs registreringen i Primula av lönehandläggare vid Personalavdelningen, som får sjukanmälan via institutionen.

Vid handläggning av sjukanmälan och läkarintyg gäller sekretess enligt sekretesslagen.
 

Sjuklön och karensavdrag

Vid sjukdom har du som anställd rätt till sjuklön från arbetsgivaren. Från sjuklönen görs ett karensavdrag.

Sjuklön för dag 1–14 i sjukperioden är 80 % av sjukavdraget. För dag 15–365 betalas ett sjukpenningtillägg på 10 % av sjukavdraget. Fr.o.m. den 15:e dagen i en sjukperiod utgår sjukpenning från Försäkringskassan. Arbetstagare med årslön över 8 gånger prisbasbeloppet erhåller fr.o.m. dag 15 kompensation för den överstigande delen enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T, kap. 7.

Karensavdraget beräknas utifrån aktuell ersättning under månaden. Avdraget görs med samma belopp, oavsett om du är sjuk hela eller delar av första sjukdagen. Karensavdraget kan dock aldrig bli större än den beräknade sjuklönen. Om en ny sjukperiod börjar inom fem kalenderdagar från det en tidigare sjukperiod avslutats, betraktas den som en fortsättning på den tidigare sjukperioden när det gäller karensavdrag, ersättningens storlek och sjuklöneperiodens längd. Det innebär bl.a. att om helt karensavdrag inte har kunnat göras i första sjukperioden, ska återstående avdrag göras på nästkommande period.