Anställning

Ett anställningsavtal gäller i regel tills vidare, men kan även gälla för begränsad tid. Skillnaden mellan en tillsvidareanställning och en tidsbegränsad anställning är att en tillsvidareanställning enbart kan sägas upp av arbetsgivaren om det finns sakliga skäl, medan en tidsbegränsad anställning upphör automatiskt vid anställningstidens utgång.

Tidsbegränsad anställning

Regler om tidsbegränsad anställning finns i lagen om anställningsskydd (LAS) och högskoleförordningen (HF). Av anställningsbeslutet/anställningsbekräftelsen framgår vilken bestämmelse som åberopas.

Arbetstagare som innehar en särskild visstidsanställning (SÄVA) kan under vissa omständigheter avsäga sig rätten till konvertering till en tillsvidareanställning. Anmälan ska göras skriftligen till arbetsgivaren för sex månader i taget i maximalt 24 månader.

Villkorsavtal/Villkorsavtal-T

Rubricerade avtal gäller arbetstagare vid myndigheterna under regeringen. Stockholms universitet har tecknat lokala avtal som kompletterar Villkorsavtal/Villkorsavtal-T. De lokala avtalen är samlade i Villkorsavtal-SU.

Innehav av flera anställningar

Den som har en tillsvidareanställning kan under vissa förutsättningar vara ledig för att inneha en tidsbegränsad anställning hos annan arbetsgivare (se Ledighet).

Uppsägningstid

Från arbetsgivarens sida:
Uppsägningstiden varierar beroende på den anställdes totala statliga anställningstid. Bestämmelserna finns i LAS, Villkorsavtal/Villkorsavtal-T och Avtal om omställning. Uppsägningstiden kan vara allt från en till tolv månader.

Från arbetstagarens sida:
Uppsägningstiden är en månad om anställningen varat högst ett år och två månader om anställningen varat mer än ett år.

Upphörande av tidsbegränsad anställning

En tidsbegränsad anställning upphör utan uppsägning vid anställningstidens utgång. Om fortsatt anställning inte ges och om arbetstagaren varit anställd mer än tolv månader under de senaste tre åren alternativt – om anställningen är en särskild visstidsanställning – mer än nio månader under de senaste tre åren, skickar arbetsgivaren ett varsel till de lokala personalorganisationerna och ett besked om att tidsbegränsad anställning inte kommer att fortsätta till arbetstagaren. Varsel och besked ska lämnas senast en månad innan anställningen upphör. Av beskedet framgår om arbetstagaren har företrädesrätt till återanställning.

Återanställningsrätten gäller från den tidpunkt då beskedet lämnas till dess nio månader har förflutit från den dag då anställningen upphör. Anspråk på återanställningsrätt anmäls skriftligt.

Arbetstagare med tidsbegränsad anställning minst två år i följd vid Stockholms universitet, vars anställning upphör, omfattas till viss del av Avtal om omställning.

Upphörande av tillsvidareanställning

Sakliga skäl för uppsägning från en tillsvidareanställning är arbetsbrist eller på grund av personliga skäl. Arbetstagare omfattas av Avtal om omställning vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist.