Vad kan jag göra?

Internationaliseringen ska genomsyra alla verksamheter som inkluderar alla medarbetare, inte bara dem som jobbar t.ex. som utbyteskoordinatorer. Inom ramen för Erasmus+ personalfortbildning kan du t ex delta i partneruniversitetens "Erasmus Staff Week" eller jobbskugga. Du kan använda iMotions länk nedan för att hitta en lämplig fortbildning i ett Erasmus+ land. Vi också laddar upp information och länk till annonser vi får från partners och andra som erbjuder fortbildningar. Vi vet dock inte om kvalitet.

Exempel på vad du kan göra: 

Exempel på möjliga fortbildningsaktiviteter kan vara:

  • Jobbskugga en kollega med liknande arbetsuppgifter vid ett annat lärosäte eller annan relevant organisation.
  • Delta i fortbildningsveckor på olika teman (staff weeks) vid lärosäten i program- och partnerländer.
  • Kurser som är relevanta för den anställde.

Varför: 

  • Om du deltar i en vecka för din yrkesgrupp skulle den veckan ha direkt koppling till ditt arbete och ger dig möjligheten att få nya idéer.
  • Att delta i en temavecka ger dig också möjligheten att bygga upp ett internationellt nätverk och skapa kontakt med kollegor från andra lärosäte. När du träffar kollegor från andra universitet i Europa kan du besöka dem nästa gång för jobbskuggning för att lära dig hur de jobbar i t.ex. Frankrike. 
  • Om ni har många internationella forskare/doktorander/studenter behöver du kanske förbättra din engelska. 
  • Om din institution jobbar med ett Erasmusprojekt eller internationellt program behöver du kanske en kurs om EU-finansiering eller vill besöka en av medlemmarna inom projektet. 

Viktig är att du motiverar i din ansökan varför du ska delta precis i den mobiliteten. Det är också viktigt att du skriver vad du jobbar med. Du ska visa en tydlig koppling mellan ditt jobb här på SU och aktiviteterna inom mobiliteten (se också checklista längs ned). 

Jobbskuggning

Inom personalutbyte kan du delta i arbetsplatsförlagd fortbildning, dvs jobbskuggning. Du följer då en kollega och ser hur de utför arbetet. Du deltar alltså inte själv aktivt i något arbete.

Erasmus-personalfortbildning behöver inte vara baserad på bilateralt avtal. Dock är den vanligaste mottagarinstitutionen ett partneruniversitet. Du kontaktar själv den enhet/avdelning/institution du vill besöka. För ytterligare information kan du kontakta den utbyteskoordinator som har ett avtal med det partneruniversitet du vill besöka.  Avtalsdatabas: https://su.moveon4.de/publisher/5/eng

Jobbskuggning inom Civis – en europeisk universitetsallians

Stockholms universitet deltar i universitetsalliansen Civis – European Civic University Alliance som för samman över 384 000 studenter och 55 000 medarbetare vid åtta universitet i Europa. Syftet med Civis är att underlätta samarbeten över nationella gränser och att öka mobiliteten hos studenter, lärare och övrig personal. Inom alliansen ska program och kurser tillgängliggöras för studenter på övriga Civis-universitet och nya gemensamma utbildningar byggas upp.

Jobbskuggning vid alliansens lärosäten kan vara ett väldigt bra sätt att lära känna partnerlärosäten och deras utbildningar. 

Mer information om CIVIS hittar du på

Konferenser

Du kan också delta i konferenser med fokus på internationalisering och med seminarier som en stor del av programmet (exempel EAIE, European Association for International Education). Då är det viktigt att det framgår i din ansökan att seminarier har en tydlig anknytning till internationaliseringsarbetet på Stockholms universitet och särskild dina egna arbetsuppgifter (ej inom forskning). 

Erasmus Staff Weeks

Du kan också delta i kurser, seminarier eller workshops som anordnas av mottagande lärosäte. Det måste då gälla fortbildning inom dina egna arbetsuppgifter och inte i akademiska ämnen eller ha ett endast allmänbildande syfte.

På IMOTION (Integration and Promotion of Staff Training Courses at Universities across Europe) kan du söka Erasmus+ personalfortbildningar som erbjuds i andra Erasmus+ länder. Target groups som du kan söka bland inkluderar academic and student affairs, ICT, PR and communication, libraries and learning centres, HR, Finance and accounting, och Research and development, samt International relations och "other". IMotion också erbjuder möjlighet att hitta eller erbjuda jobbskuggning (men fortbildning i form av s.k. staff training weeks är mycket mer utvecklad).

IMOTION staff training database: http://staffmobility.eu/staff-week-search

Staff Weeks som inte är publicerade på IMOTION:

Kurser

OBS: Erasmus+ bidraget kommer inte att täcka kostnaden för kurserna. Om kostnaden för resan och kurspaketet kommer att överskrida schablonbeloppet får institutionen stå för mellanskillnaden. Vänligen se: Finansiering

Språkkurser i Barcelona

https://spainbcn.com/

Dorea Educational Institute

http://dorea.org/erasmuscourses/

ShipCon

http://shipcon.eu.com/erasmus-ka1-training-courses/

Observera att både Dorea och Shipcon verkar erbjuda liknande, om inte samma, kurser.