Stockholms universitets samlade information till medarbetare kring coronaviruset finns på su.se/corona.

Ansökningsperiod

Ansökningar tas emot mellan 1 augusti – 15 juni. 
På grund av semesterledigheter tar vi inte emot några ansökningar under sommaren. 

Många känner till att studenter kan åka på utbyte genom EU-programmet Erasmus+, men mindre känt är att det finns även möjligheten för administrativ personal att åka via Erasmus+ programmet. Erasmus personalfortbildning erbjuder finansiering för fortbildning utomlands i egna arbetsuppgifter. 

Stockholms universitet ska, enligt den långsiktiga verksamhetsplanen, stärka sin internationella ställning genom ökad internationalisering (Ytterligare fokus på internationella arbetet) Som anställd vid Stockholms universitet har du möjlighet att besöka ett universitet som deltar i Erasmussamarbetet, ett företag eller organisation inom Europa för "jobbskuggning". 

Vad kan du göra?

Erasmus-personalfortbildning behöver inte vara baserad på bilateralt avtal. Dock är den vanligaste mottagarinstitutionen ett partneruniversitet.

Villkor

Följande villkor gäller för dig som vill delta i denna aktivitet:

  • Du är anställd vid Stockholms universitet.
  • Din chef ska godkänna mobilitetsperioden.
  • Mobilitetens längd ska vara 2 – 5 arbetsdagar (exkl. restid).
  • Mobiliteten ska genomföras under en sammanhängande period.
  • Senast en månad efter avslutad mobilitet ska du lämna in en rapport.
  • Du bibehåller din lön under mobiliteten.
  • Det finns särskilda medel att söka för personal med funktionshinder.

Programländer (giltiga länder/territorier att resa till)

Nedanstående länder kategoriseras som programländer och kan medverka fullt ut i Erasmus+:

Finansiering

När man åker på personalutbyte får den egna institutionen ett bidrag som ska täcka bl a hotell och resekostnader. Beloppen som betalas ut är schablonbelopp som är bestämda av Universitets- och högskolerådet. Inga medel betalas ut direkt till personal och utbetalningen sker efter avslutad mobilitet. Om kostnaden blev lägre tillfaller överskottet institutionen och om kostnaden överskred schablonbeloppet får institutionen stå för mellanskillnaden.

Erasmusbidraget betalas ut till institutionen och består av två olika schablonbelopp:

BELOPP 1:

För hotell och traktamente tilldelas ett schablonbelopp enligt tabell. Stipendiet baseras på antalet dagar du är borta plus en resdag innan och en resdag efter mobiliteten. Resdagar på första eller sista dag av mobiliteten räknas inte som resdag. 

BELOPP 2:

Resebidraget bestäms av resans längd (fågelvägen), vilket räknas ut med hjälp av verktyget Distance calculator:

Distance Calculator

I Distance calculator skriver du in din avreseort och därefter destinationen. Avståndet som räknas ut är det som du använder för att läsa tabellen (dvs. du mäter enkel väg, men avståndsbeloppet inkluderar tur och retur).

Green Travel Grant: Bidrag för deltagare som reser miljövänligt

Deltagare som väljer ett miljövänligare transportmedel (till exempel tåg, buss eller bil-pool (två eller mer personer)) för merparten av resan tur och retur får ett stipendietillägg i form av en engångssumma. 

Utöver resetillägget får deltagaren även upp till fyra ytterligare resdagar (+2 dagar innan och +2 daga efter mobiliteten) när resan tar längre än en dag. 

Se också rektors beslut om Policy för möten och resor: Policy för möten och resor

Ekonomihantering

Efter avslutat besök så gör man en reseräkning. Då får man ersättning för utlägg på nästkommande löneutbetalning enligt de regler som gäller för utbetalningar på Stockholms universitet. Sedan ber du ekonomiansvarig på din institution att skicka en internfaktura (EBINSI) till Lindmara Kurdari, Studentavdelningen (670). På internfakturan ska summan som finns i ditt beslut anges. Kopior av biljetter med resedatum (inklusive boarding pass) ska bifogas.

Inga kostnader betalas ut direkt till deltagande personal.

Försäkring

Som anställd vid Stockholms universitet får du även en tjänstereseförsäkring genom Kammarkollegiet. Försäkringskort tillhandahålls genom institutionen efter godkänd ansökan. 
Kom även ihåg att beställa ett europeiskt försäkringskort från Försäkringskassan.

När måste du ansöka?

Ansökningar tas emot löpande, senast 4 veckor innan planerad personalmobilitet. Besked lämnas inom två arbetsveckor efter inkommen ansökan.

Urval

Erasmusmedlen som kan beviljas är begränsade:

  • Först till kvarn.

Utlysning och ansökan

Du kan läsa utlysningen här ANSÖKAN

Frågor?

Frågor om personalmobilitet besvaras av Erasmushandläggare:Kontakt