Prorektor Clas Hättestrand. Foto: Sören Andersson/Stockholms universitet


I december meddelade Universitetskanslersämbetet (UKÄ) sitt beslut om sin granskning av Stockholms universitets kvalitetssäkringsarbete inom utbildning. Vi fick det samlade omdömet Godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll. Visserligen hade det förstås varit mer positivt att få omdömet Godkänt kvalitetssäkringsarbete, vilket flera lärosäten i samma granskningsomgång fick, men det var å andra sidan bättre än att få omdömet Ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete, vilket är det tredje möjliga utfallet. 

Universitetet har nu två år på sig att genomföra åtgärder och redovisa dessa i en åtgärdsredovisning som kommer att granskas av UKÄ. Därefter hoppas vi få omdömet ändrat till Godkänt kvalitetssäkringsarbete.

Det var framför allt inom två områden där UKÄ ansåg att universitetets kvalitetssäkringsarbete uppvisade brister, dels när det gäller området studentinflytande, dels inom området arbetsliv och samverkan. Vi tar givetvis till oss av kritiken och de förbättringsområden som UKÄ har identifierat. Delar av kritiken var dock oväntat skarp inom områden där vi tycker att vi har fått bra system på plats. Framför allt gäller det studentinflytandet. Vi tycker att vi under de senaste åren tillsammans med studentkåren haft ett mycket konstruktivt och framgångsrikt samarbete för att utveckla studentinflytandet på alla nivåer inom universitetet. Ett kvitto på att vi har kommit långt i detta arbete är att andra lärosäten vänder sig till oss för att veta mer om vårt system och hur vi har arbetat med studentinflytandet. UKÄ riktade dock mycket av sin kritik mot hur studentinflytandet fungerar i praktiken ute på utbildningarna, snarare än kring regelverket, och här har vi uppenbarligen en del arbete att göra.

Även när det gäller området arbetsliv och samverkan är vi lite förvånade över utfallet. Uppföljningar vi gör visar till exempel att studenter från Stockholms universitet blir väletablerade på arbetsmarknaden efter examen, till och med i högre grad än för andra jämförbara lärosäten. Vi tycker också att vi har ett välavvägt samverkansarbete inom utbildningarna där våra yrkesutbildningar har omfattande samverkan med arbetslivet för att få utbildningarna så relevanta som möjligt, till exempel genom programråd eller arbetsmarknadsråd med extern medverkan. 

Andra utbildningar har en väldigt bred arbetsmarknad och en viss del av utbildningen är av ren bildningskaraktär. Här sker arbetet med koppling till arbetsmarknaden av naturliga skäl på andra sätt, exempelvis genom externa föreläsare eller praktikkurser. Vi menar att denna diversitet speglar de olika behoven inom utbildningarna. Det anser dock inte UKÄ:s bedömargrupp som menar att vi bör ha ett system som ser likadant ut för all utbildning på universitetet. Här finns förstås en utmaning i åtgärdsarbetet, men vi får nu se över hur vi kan utveckla vårt arbete inom arbetsliv och samverkan på ett sätt som kan tillfredsställa behoven av att både vara funktionellt och behovsanpassat men ändå ha en större systematik.

Texten är skriven av prorektor Clas Hättestrand under vinjetten ”Ledningen har ordet” där olika personer i universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i varje utskick av Nyheter för medarbetare, ett nyhetsbrev som går ut till alla medarbetare vid universitetet.