Åsa Borin. Foto: Rickard Kilström
Åsa Borin, universitetsdirektör. Foto: Rickard Kilström


Vid universitetsstyrelsens senaste sammanträde, den 28 oktober, diskuterades en reviderad inriktning av vår lokalförsörjningsplan. De konkretiserade mål som är aktuella handlar bland annat om en styrning mot stabila hyreskostnader, optimering av vårt lokalutnyttjande och att beakta klimatfärdplanen så att ökningen av universitetets utsläpp reduceras. Alla dessa mål är nära kopplade till varandra och även till arbetet med ekonomi i balans.

För att styra mot stabila hyreskostnader arbetar vi bland annat med att säga upp de lokaler vi inte längre har behov av, så som väster om Roslagsvägen. En viktig del i detta är också att arbeta med hur vi nyttjar våra lokaler, om att nyttja lokalerna på ett optimalt sätt. Det är ett arbete vi behöver göra tillsammans för att det ska få ekonomisk effekt för universitetet som helhet. För att minska universitetets hyreskostnader behöver vi kunna säga upp hyresavtal. Då krävs det ett gemensamt optimeringsarbete för att hitta de möjligheterna. Det hjälper inte att en enskild institution eller avdelning säger upp delar av sina lokaler – det ger inte effekt på de totala hyreskostnaderna.

Rektor fattade nyligen beslut om regler för distansarbete för teknisk och administrativ personal. Som anges i inledningen av reglerna ska arbete vid universitetet i huvudsak utföras på den ordinarie arbetsplatsen som utgörs av universitetets lokaler. Det finns ett stort värde i att vi träffas på arbetsplatsen för att underlätta och bidra till samarbete inom och mellan arbetsgrupper. Universitetet har också en tydlig profil som campusuniversitet. Men vi kan ju också konstatera att vi, likt många andra arbetsgivare, under pandemin funnit nya arbetssätt som erbjuder reella möjligheter till ett mer flexibelt arbetssätt som underlättar för alla att kombinera arbetslivets och privatlivets roller på ett i längden hållbart sätt. På sikt öppnar det naturligtvis också nya möjligheter att se över vårt lokalnyttjande.

 

Texten är skriven av Åsa Borin, universitetsdirektör, under vinjetten ”Ledningen har ordet” där olika personer i universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i varje utskick av Nyheter för medarbetare, ett nyhetsbrev som går ut till alla medarbetare vid universitetet.