Yvonne Svanström Henrik Cederquist, Elisabeth Wåghäll Nivre
Vicerektorerna Yvonne Svanström, Henrik Cederquist och Elisabeth Wåghäll Nivre. Foto: Ingmarie Andersson, Niklas Björling, Anna-Karin Landin


Institutionerna för språkdidaktik (ISD), de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (HSD) och matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik (MND) ska efter årsskiftet bli en enda stor institution inom det Humanvetenskapliga området och ligga vid Humanistiska fakulteten. Målet är att samla ämnesdidaktisk utbildning och forskning vid en institution, skapa enklare och tydligare organisation och beslutsstrukturer och därmed underlätta arbetet för både medarbetare och studenter. 
För de tre institutionerna är detta en komplex och allt annat än lätt process, men många ser samtidigt fram emot tiden efter den 31 december i år och de möjligheter som den stora institutionen kommer att kunna erbjuda. Det är många involverade som arbetar hårt och konstruktivt för att allt ska bli så bra som det bara går, och som med gott humör söker skapa samsyn utan att ge avkall på de olika behov som finns. 

På lite sikt hoppas vi att den nya institutionen kan samlas också rumsligt. Planen är att försöka finna plats på den norra sidan av Frescati, där redan HSD och MND sitter idag, i den nyare byggnad som finns i norra änden av Arrheniuslaboratoriet. Under vårens utredningar av de utmaningar som ett samgående innebär, blev det klart att det är bäst att KRC, Kemilärarnas resurscentrum, stannar kvar på N-området och att Språkstudion – som har ändamålsenliga lokaler i Södra Huset och en tydlig koppling till alla språkinstitutioner ­– byter institutionstillhörighet och blir en del av Institutionen för lingvistik.
 
Senare under hösten inrättas även programråden för lärarutbildningens olika delar. Även här pågår ett grundligt förberedelsearbete vid berörda institutioner och fakulteter. Också den nya lärarutbildningsberedningen, med representation från båda vetenskapsområdena, kommer att inrättas senare i höst. Från och med årsskiftet kommer även programrådsordförandena att vara ledamöter i beredningen, vilken kommer att kunna arbeta både med kunskap som finns nära verksamheten och ha en övergripande förståelse för de utmaningar som finns i att organisera och utföra lärarutbildning.
 
Vicerektorerna från båda vetenskapsområdena är mycket engagerade i detta arbete, liksom flera av dekanerna. Även om den nya institutionen organisatoriskt kommer att ligga vid humanistisk fakultet är det viktigt att betona att lärarutbildningen är hela universitetets angelägenhet.

 

Detta är en text skriven av vicerektorerna Elisabeth Wåghäll Nivre, Henrik Cederquist och Yvonne Svanström, under vinjetten ”Ledningen har ordet”, där olika personer i universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i varje utskick av Nyheter för medarbetare, ett nyhetsbrev som går ut till alla medarbetare vid universitetet.