Henrik Cederquist
Henrik Cederquist. Foto: Niklas Björling.

Vi har nu fått besked om att ett eventuellt nytt system för den prestationsrelaterade delen av anslaget för forskning och forskarutbildning kommer att införas tidigast 2024. Vi vet inte idag hur ett sådant system kommer att vara utformat i detalj, men enligt det förslag som de statliga forskningsråden under ledning av Vetenskapsrådet har presenterat så kommer stora lärosäten som Stockholms universitet att kunna ansöka om upp till fem profilområden som kan få finansiering med upp till 20 miljoner kronor per år, och profilområde, i sex år. Vi vet heller inte med säkerhet att ett sådant nytt system kommer att införas men bedömer att sannolikheten att det blir så är hög.

Inom det naturvetenskapliga området har vi under våren haft en process där våra fyra sektionsdekaner i samarbeten med prefekter och föreståndare, som i sin tur fört diskussioner inom sina institutioner och centrumbildningar, tagit fram en första uppsättning förslag till profilområden. Detta resulterade i 18 förslag, som fakultetsledningen sedan gjort en preliminär sammanställning av under sex rubriker. Vi kommer nu att ge den arbetsgrupp som arbetat med frågan ett förnyat uppdrag att utifrån dessa sex övergripande förslag och i samråd med institutioner och motsvarande arbeta vidare med frågan. Processen kommer att vara öppen och det kommer självklart att vara möjligt att föreslå förändringar och modifieringar av förslagen och också att föra fram ytterligare idéer. Jag anser att profilområdena bör vara breda och inkluderande, vara baserade på befintliga områden där vi redan idag är internationellt mycket starka och där det finns tydliga mervärden att skapa genom att förena och utveckla verksamheterna på nya sätt genom att stärka specifika delar strategiskt. Det är viktigt att profilområdena är formulerade så att de avspeglar Stockholms universitets starka verksamhet idag och också antyder en nyutveckling. Till exempel så är ett av det Naturvetenskapliga områdets preliminära förslag ”Climate, Seas and the Environment: Future Scenarios and Extremes”. 

Motsvarande förberedande arbete genomförs inom det humanvetenskapliga området och vi kommer att ha en dialog mellan områdena och inom universitetsledningen om hur vi bäst utformar fem slagkraftiga profilområdesansökningar från Stockholms universitet.

Detta är en text skriven av Henrik Cederquist, vicerektor och professor vid Fysikum, Stockholms universitet, under vinjetten ”Ledningen har ordet”, där olika personer i universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i varje utskick av Nyheter för medarbetare, ett nyhetsbrev som går ut till alla medarbetare vid universitetet.