Clas Hättestrand porträttbild.
Clas Hättestrand. Foto: Niklas Björling.

Men även om formuleringar i lag är viktiga, är det än viktigare hur värnandet om akademisk frihet tar sig uttryck. Och här har vi under våren fått prov på att ord och handling inte alltid hänger ihop.

I regeringens promemoria Ökad kvalitet i lärarutbildningen och fler lärare i skolan, som lades fram i början av året, finns en mängd förslag till reformering av lärarutbildningarna. Denna ger dock prov på allt annat än tillit till lärosätenas förmåga att utforma och genomföra sina utbildningar själva. I promemorian föreslås bland annat att examensmålen ska utökas och innehållet preciseras ytterligare, att lärarutbildningen ska ges möjlighet att styras hårdare genom att den får en egen förordning, att den lärarledda undervisningstiden ska målstyras och följas upp, och att det ska ställas hårdare krav på samverkan med skolhuvudmän. Detta kan knappast sägas vara exempel på hur man kan omsätta lagförslaget om akademisk frihet i praktiken. Vi har i vårt remissvar från universitetet varit skarpt kritiska till promemorians förslag, både ur ett lärarutbildningsperspektiv och ur ett autonomiperspektiv. Ord och lag är bra, men låt oss hoppas att vi i framtiden får mer konkreta prov på tillit och den akademiska frihet som alla säger sig vilja värna och främja.

Detta är en text skriven av prorektor Clas Hättestrand under vinjetten ”Ledningen har ordet”, där olika personer i universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i varje utskick av Nyheter för medarbetare, ett nyhetsbrev som går ut till alla medarbetare vid universitetet.