Astrid Söderbergh Widding
Rektor Astrid Söderbergh Widding. Foto: Anna-Karin Landin

Den pandemi som vi fortfarande står mitt i har tvingat till snabb omställning och skapat stora påfrestningar på olika samhällssystem. Universiteten är inget undantag. Många människor drabbas här och nu men även effekterna på sikt kan bli betydande. Andra kriser, som klimatförändringarna, är mer smygande, men med en rad direkta och indirekta effekter på såväl miljö som samhälle. Att bättre förstå krisers uppkomst och hur de kan hanteras är en viktig uppgift för universiteten. En kris kan, rätt hanterad, ge ny kunskap och erfarenheter som skapar förutsättningar för samhällsförändring i hållbar riktning. Forumet kommer att belysa samhällets förmåga att hantera kriser och hur beredskapen behöver stärkas framöver, men fokuserar också på vikten av samverkan mellan olika aktörer.
 
Stockholms universitet ska ligga i framkant i sitt hållbarhetsarbete, och har genom att skriva under FN:s avtal om globala hållbarhetsmål för högre utbildning förbundit sig att vara koldioxidneutralt år 2040. Universitetet strävar samtidigt efter att vara ledande inom både utbildning och forskning om miljö och hållbar utveckling – en viktig grund för att bättre kunna rusta för framtida kriser. Under forumet kommer vi därför att fördjupa samtalet om vilken roll akademin kan, och bör, spela i att utveckla och stärka den kunskap och kompetens som krävs för att nå de globala målen – och därmed bidra till en hållbar samhällsutveckling.  

 

Detta är en text skriven av rektor Astrid Söderbergh Widding under vinjetten ”Ledningen har ordet”, där olika personer i universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i varje utskick av Nyheter för medarbetare, ett nyhetsbrev som går ut till alla medarbetare vid universitetet.