Elisabeth Wåghäll Nivre
Elisabeth Wåghäll Nivre Foto: Niklas Björling
 

Språk är alltså en angelägenhet för alla. God språklig kompetens är helt nödvändig för alla som studerar eller arbetar vid universitetet och en hög akademisk språklig kompetens ofta utslagsgivande t.ex. när man skriver forskningsansökningar eller diskuterar i seminarier.

Idag bedriver vi utbildning i 20-talet språk vid sju institutioner vid Stockholms universitet. Den forskning som sker vid institutionerna  omfattar ytterligare språk. Vi har valt att i möjligaste mån ha en mycket tydlig forskningsanknytning genom att inte enbart ha en hög andel disputerade lärare utan att också erbjuda utbildning i språk från nybörjarnivå till forskarutbildning. Vi erbjuder en rad språk som talas i Europa och på den amerikanska kontinenten men också stora språk som kan öppna viktiga dörrar för kontakter i Mellanöstern och Asien. När vi hör begreppet småspråk får vi alltså inte tänka att de är små språk, dvs. att det endast finns få människor som talar dem. Småspråk betecknar i Sverige idag de språkämnen som inte studeras av stora grupper, dvs. väldigt många språk.

Kanske behöver vi i Sverige inte heller stora studerandegrupper som läser lettiska, italienska eller nederländska för att bara nämna några av de språk vi idag erbjuder. Däremot kan det bli mycket problematiskt om vi inom landets gränser endast skulle kunna läsa svenska och engelska och några enstaka språk till. Det rimmar illa med det som förordas inom EU: att alla ska kunna kommunicera på två språk förutom modersmålet. I ett alltmer komplext samhälle med höga krav på den enskilda individens utbildning, måste vi ge unga människor de grundläggande redskapen för god kommunikation, det vill säga goda språkkunskaper i tal och skrift. Det är det vi har som målsättning i våra språkutbildningar vid Stockholms universitet.

Detta är en text skriven av Elisabeth Wåghäll Nivre, vicerektor och professor i tyska vid Stockholms universitet, under vinjetten ”Ledningen har ordet”, där olika personer i universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i varje utskick av Nyheter för medarbetare, ett nyhetsbrev som går ut till alla medarbetare vid universitetet.