Eino Örnfeldt
Eino Örnfeldt Foto: Niklas Björling

Som ett led i att utveckla kommunikationsarbetet på universitetet återinrättades en kommunikationsavdelning på SU. I väntan på att rekryteringen av en ny kommunikationschef skulle bli klar tillsattes två utredningar i syfte att ge mer konkreta förslag på hur det samlade kommunikationsarbetet skulle kunna utvecklas. Utredarna lyfte fram potentialen i att tydligare prioritera insatserna kring såväl forsknings- som studentkommunikation. Även om söktrycket åter har ökat, delvis på grund av coronakrisen, är det angeläget att arbeta långsiktigt och strukturerat med studentkommunikation.

Det har även funnits ett stort intresse för att bidra till utredningarna, vilket lovar gott inför att förverkliga utredningarnas förslag. Nu är det upp till områdena att hitta former för att lyfta fram den forskning som är särskilt angelägen att kommunicera.

Internkommunikation är det tredje området som utredningarna uppmärksammade och där föreslås en ordning för att fokusera på några frågor och koppla detta tydligare till den befintliga verksamhetsplaneringsprocessen. Det blir en viktig uppgift för vår nya kommunikationschef Johan Brandt att tillsammans med sina medarbetare ta utredningarnas förslag vidare.  

Detta är en text skriven av universitetsdirektör Eino Örnfeldt under vinjetten ”Ledningen har ordet”, där olika personer i universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i varje utskick av Nyheter för medarbetare, ett nyhetsbrev som går ut till alla medarbetare vid universitetet.