Astrid Söderbergh Widding
Astrid Söderbergh Widding

Ett antal uppgifter ska ingå i underlaget, såsom total budget, uppgifter om utbildning och forskning, lokalförsörjning med mera. Men budgetunderlaget ger också ett välkommet tillfälle att lyfta fram olika frågor som är viktiga för universitetet.

Liksom flera år tidigare påtalar vi urholkningen av prislapparna för utbildning inom våra vetenskapsområden, där vi i år särskilt betonar språken som vi föreslår ska få avräknas mot utbildningsprislappen Övrigt. Som vanligt lyfter vi också fram problemet med Akademiska Hus uppdrag med fokus på marknadshyressättning, vilket slår särskilt hårt mot storstadslärosätena och leder till en ohållbar hyresutveckling.

Utifrån den forskningspolitiska propositionen betonar vi särskilt behovet att säkra både långsiktig försörjning och effektiv drift av e-infrastrukturer, och vi argumenterar för att villkoren för biträdande lektorat behöver ändras, så att de är sökbara upp till sju år efter disputation. Vidare yrkar vi på en höjning av de särskilda medlen för stöd till studenter med funktionshinder. Vi påtalar också behovet av medel för Bergianska trädgården – ett viktigt åtagande för Stockholms universitet där dock inga särskilda medel idag finns anvisade.

Vid sidan av dessa huvudpunkter redogör vi också mer utförligt för vår verksamhet. Budgetunderlagen tas sedan upp till diskussion vid den årliga myndighetsdialogen mellan utbildningsdepartementet och universitetet. Regeringen har aviserat en utvecklad myndighetsstyrning av lärosätena. Då krävs en bra dialog med departementet, men framför allt genomtänkta egna prioriteringar. 

Detta är en text skriven av rektor Astrid Söderbergh Widding under vinjetten ”Ledningen har ordet”, där olika personer i universitetets ledning turas om att skriva om aktuella frågor. ”Ledningen har ordet” ingår i varje utskick av Nyheter för medarbetare, ett nyhetsbrev som går ut till alla medarbetare vid universitetet.