Stockholms universitet ska erbjuda goda villkor och möjligheter för medarbetare och studenter. Arbets- och studiemiljön ska tillvarata de resurser som medarbetare och studenter med olika bakgrund, livssituation och kompetens tillför universitetet. Alla ska bemöta varandra på ett respektfullt sätt och vid Stockholms universitet råder en nolltolerans mot diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling.

Rektor

Rektor är ytterst ansvarig för att Stockholms universitet att reglerna i Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen efterföljs, vilket innebär att rektor har det övergripande ansvaret för att det bedrivs ett målinriktat och aktivt lika villkorsarbete vid universitet.

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor

Rådet för arbetsmiljö och lika villkor – RALV – är Stockholms universitets skyddskommitté, och den struktur som Stockholms universitet har valt för att arbeta systematiskt med arbetsmiljö- och lika villkorsfrågor.

Institutioner

Vid varje institution är prefekten ansvarig för lika villkorsarbetet. Institutionen ska förebygga trakasserier som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna samt sexuella trakasserier och ha tydliga riktlinjer för hur man ska agera om trakasserier eller sexuella trakasserier förekommer.

Personalavdelningen

Personalavdelningen stödjer chefer och institutioner i deras arbete med  lika villkorsfrågor som rör universitetet som arbetsgivare.

Studentavdelningen

Studentavdelningen arbetar med lika villkorsfrågor riktat till universitets studenter och stödjer institutioner i detta arbete.

Policyer och handlingsplaner

I regelboken hittar du information om universitetsövergripande policyer och handlingsplaner.