Arbete och studier går inte att förena med förtäring av alkohol eller andra droger.

Bruk av alkohol eller andra droger utanför arbetstid får heller inte påverka säkerhet, effektivitet och trivsel på arbetsplatsen.

Om problem uppstår med bruk/missbruk av alkohol eller andra droger är det viktigt att snabbt och professionellt hantera detta.

Ansvar
Prefekten (motsv) har av rektor delegerats ansvar för arbetsmiljöfrågor vid den egna institutionen. Detta innebär att prefekten är ytterst ansvarig för att alkohol eller andra droger inte förekommer på arbetsplatsen. Prefekten har också ansvar för att se till att rutiner finns för hur man tidigt fångar upp anställda och studenter med begynnande missbruksproblem liksom hur underställda chefer och anställda ska agera vid fall av missbruk på arbetsplatsen.

Varje chef – oavsett ställning i organisationen – har också ansvar för att ingripa vid fall av missbruk på arbetsplatsen.

Arbets- och studiekamrater bör agera
Den som upplever att en arbets- eller studiekamrat har alkohol- eller drogproblem ska så snart som möjligt informera sin prefekt/chef/lärare. Att tiga av lojalitet kan medverka till fortsatt missbruk.

Anvisningar
Personalchefen utfärdar närmare anvisningar för hur prefekter och enhetschefer ska agera vid misstänkta fall av missbruk på arbetsplatsen.
Till Anvisningar vid fall av missbruk på arbetsplatsen.
Till Anvisningar vid fall av missbruk bland studenter.

Detta beslut är fattat av rektor, professor Kåre Bremer, i närvaro av prorektor, professor Lena Gerholm och tf förvaltningschef Birgitta Eriksson. Studeranderepresentanter har informerats och haft tillfälle att yttra sig. Övrig närvarande har varit Linda Stridsberg, Ledningskansliet (protokollförare). Föredragande har varit Per Fahlstedt, Personalavdelningen.