Rätt till företagshälsovård

Samtliga anställda, doktorander och postdoktorer, oavsett finansieringsform, har rätt till företagshälsovård.

Tillfälligt anställda (timanställda lärare, skrivvakter etc.) omfattas inte. Inte heller studenter.
 

Antal besök

Enskild anställd har rätt att utan chefs godkännande själv ta kontakt med Feelgood och beställa tid för läkarkonsultation, samtal med terapeut (motsv.) eller behandling av sjukgymnast. Antalet besök är begränsat till tre gånger per år. Därefter ska berörd chef kontaktas. Denna kan medge ytterligare tre samtal/behandlingar. Personalavdelningen faktureras dessa.

Om – i undantagsfall – ytterligare konsultationer bedöms som nödvändiga för att förebygga sjukskrivning, alternativt att vid sjukskrivning påskynda återgång i arbete, kan berörd chef besluta om ytterligare fyra samtal/behandlingar. Dessa samtal ska debiteras berörd institution/motsv.

Vid fler än 10 samtal/behandlingar ska samråd alltid ske med Personalavdelningen.

Förtydligande
Oavsett om besöket avser läkare, terapeut (motsv.) eller sjukgymnast, är antalet besök sammantaget begränsat till tre tillfällen per år enligt ovan. Om t.ex. en läkarkontakt medför remiss till sjukgymnastisk behandling, är behandlingen hos sjukgymnast begränsad till två tillfällen innan berörd chef ska konsulteras och ge sitt godkännande för ytterligare behandlingar.

Prefekts godkännande kan lämnas genom e-post till berörd person på Feelgood eller genom intyg som styrker rätten till fler besök.
 

Beställning av tjänster

Prefekter/motsvarande har rätt att beställa

 • ergonomigenomgångar på arbetsplatsen
 • utbildningar/seminarier som institutionen/motsv. själv önskar som led i allmän information/fortbildning
 • arbetsrelaterade vaccinationer av anställda oavsett syfte, t.ex. reseprofylax etc.

  Ovanstående tjänster ska institutionen själv betala (s.k. e-tjänster).

Efter samråd med Personalavdelningen kan institutionen beställa

 • hälsoprofiler (alternativt hälsoundersökningar) som riktas mot alla eller huvuddelen av de anställda vid institutionen (inkl. provtagningar).
  Även denna tjänst är e-uppdrag.

Övriga tjänster avropas av Personalavdelningen.

Vid avrop av tjänst ska en uppdragsbekräftelse lämnas till beställaren för godkännande och därefter returneras till Feelgood. Vid e-tjänster ska på uppdragsbekräftelse finnas utrymma för beställare att ange fakturaadress.
 

PCR-/antigentester

Stockholms universitet står för kostnaderna för PCR-/antigentester för medarbetare under förutsättning att det är arbetsrelaterat, exempelvis i samband med en tjänsteresa. Medarbetare kan själva boka denna typ av tester utan att det krävs något godkännande av chef eller Personalavdelningen.

Tänk på att:

 • PCR-test skickas hem som självtest och sedan skickas till labbet för analys. Denna process tar cirka en vecka så det krävs lite planering och framförhållning från medarbetarens sida.
 • Antigentester tas på Feelgood och resultatet kommer inom en halvtimme.
 • Olika länder kan ha olika regelverk kring vilken typ av test som behövs, så det är viktigt att medarbetaren verkligen kollar vad som gäller dit hen ska åka.

 

Info om gymkort

Anställda vid Stockholms universitet har en rabatt på årskort med 20 procent på Feelgoods gym på Grev Turegatan 34. Info om utbud, öppettider osv. finns att hitta via länken: Feelgoods gym.