Huvudskyddsombud

Vid universitetet finns fem huvudskyddsombud. De har till uppgift att företräda arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, stödja arbetsmiljöombuden, medverka i utbildning och skyddsronder vid behov med mera.

Huvudskyddsombuden vid campus Frescati är:
Anna-Lena Egebäck, Saco-S, tfn 08-674 71 63, anna-lena.egeback@aces.su.se
Magnus Gustavsson, Saco-S, tfn 08-674 74 34, magnus.gustavsson@sbs.su.se
Mona Hverven, Saco-S, tfn 08-120 766 39, mona.hverven@mnd.su.se
Christina Edelbring, Fackförbundet ST, tfn 08-16 13 13, huvudskyddsombud.st@su.se
Camilla Gamrell, Fackförbundet ST, tfn 076-697 34 50, huvudskyddsombud.st@su.se
 

Arbetsmiljöombud

Vid varje institution finns det som regel ett arbetsmiljöombud. Namn på alla valda arbetsmiljöombud finner du som bifogad fil längst ner på sidan. Information om nyvalda arbetsmiljöombud skickas till: huvudskyddsombud.st@su.se.

Arbetsmiljöombudet är de anställdas företrädare i arbetsmiljöfrågor och de har till uppgift att värna om en god arbetsmiljö. På motsvarande sätt är studerandearbetsmiljöombuden studenternas företrädare i arbetsmiljöfrågor.

Enligt arbetsmiljölagen (AML) ska arbetsmiljöombudet vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall, delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser, arbetsmetoder liksom vid planering av användning av ämnen som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Arbetsmiljöombudet ska också delta vid upprättade av handlingsplaner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöombudet har rätt att under sin arbetstid arbeta med arbetsmiljöfrågor.