Nedanstående bestämmelser är inte nya i sak men har för tydlighetens skull infogats i den lokala examensordningen. Bestämmelserna tillämpas därmed även för de studenter som påbörjade sin utbildning före 2014-01-01.


Allmänna examenskrav

  • Samtliga examina omfattar sedan 1 juli 2007 ett exakt antal högskolepoäng. Kurs med överskjutande poäng får medtas i examensbeviset om kursen är nödvändig för att examenskraven ska uppfyllas, dock utan att de överskjutande poängen medräknas i examens totalsumma.
  • Kurser som ska ingå i en examen måste vara helt avslutade med godkänt resultat.
  • Utbildning som ska tillgodoräknas i examen ska motsvara svensk högskolenivå.
  • Kurser som i sin helhet har tillgodoräknats redovisas i examensbeviset utan angivande av betyg.
  • Kurser vars innehåll i sin helhet överlappar varandra kan inte samtidigt ingå i en examen. Om kursernas innehåll endast delvis överlappar varandra kan de samtidigt ingå i examen, under förutsättning att avdrag som motsvarar överlappningen görs i examensbeviset.
  • För att en kurs ska kunna ingå i en yrkesexamen ska den ingå i studentens programstudier, alternativt tillgodoräknas inom programmet. Detta dokumenteras i Ladok.

Flera examina

Generella examina

  • En student kan endast få en kandidat-, magister- respektive masterexamen inom ett specifikt huvudområde. En student kan dock få två eller flera generella examina i olika huvudområden och använda samma kurser i de olika examina under förutsättning att studenten uppfyller examenskraven för respektive examen. Ett självständigt arbete (examensarbete) kan dock endast utgöra grund för en kandidatexamen, magisterexamen respektive masterexamen.

Yrkesexamina

  • Kurser som utgör grund för en yrkesexamen kan utgöra grund för annan yrkesexamen. Ett självständigt arbete (examensarbete) kan dock endast utgöra grund för en yrkesexamen. I de fall två examensarbeten krävs för examen gäller denna regel båda examensarbetena.

Generell examen och yrkesexamen

  • Kurser som utgör grund för en yrkesexamen kan även, helt eller delvis, utgöra grund för en generell examen under förutsättning att examenskraven är uppfyllda.

Examina på avancerad nivå

Magister- och masterexamen:
Kurser som ingår i den behörighetsgivande examen på grundnivå kan inte ingå i magisterexamen eller masterexamen. Undantag kan göras om den behörighetsgivande examen utgörs av en kandidatexamen som utfärdats enligt äldre bestämmelser och därför omfattar mer än 180 högskolepoäng.

Examina på forskarnivå

Licentiatexamen
Licentiatexamen utfärdas endast i de ämnen som enligt respektive allmän studieplan explicit leder till sådan examen. Kurser som ingått i uppfyllandet av kraven för behörighet till utbildningen kan inte ingå i licentiatexamen.

Doktorsexamen
Kurser som ingått i uppfyllandet av kraven för behörighet till utbildningen kan inte ingå i doktorsexamen.