Nedanstående bestämmelser är nytillkomna och tillämpas därför endast för studenter som påbörjat sin utbildning fr o m 2014-01-01.

Lokala examensbeskrivningar för generella examina på grundnivå och avancerad nivå

  • Rektor har uppdragit åt områdesnämnderna att ta fram lokala examensbeskrivningar och att tillsammans komma fram till en gemensam modell för dessa. Den gemensamma modellen ska finnas färdig senast 30 juni 2014. De lokala examensbeskrivningarna ska vara fastställda senast 31 december 2015.

Kandidatexamen

  • Det är inte tillåtet att i en lokal examensbeskrivning för en kandidatexamen ställa krav på en kurs från avancerad nivå. Eventuella kurser som inte är obligatoriska kan dock ligga på avancerad nivå till en sammanlagd omfattning om maximalt 30 högskolepoäng.

Magisterexamen

  • Av de kurser som ingår i magisterexamen ska minst 45 högskolepoäng ligga på avancerad nivå (inklusive självständigt arbete).

Masterexamen

  • Av de kurser som ingår i masterexamen ska minst 90 högskolepoäng ligga på avancerad nivå (inklusive självständigt arbete).

 Program på avancerad nivå

  • Undantag från kravet på en tidigare examen kan göras för en student som antagits till ett utbildningsprogram utan att ha haft grundläggande behörighet i form av en examen. Detta gäller dock endast under förutsättning att ansvarig institution intygar att studenten antagits på andra grunder, vilket ska dokumenteras i Ladok i samband med att institutionen prövar villkoret i den sökandes antagningsbesked.

Ämneslärarexamen

  • Stockholms universitet kan även utfärda ämneslärarexamen i andra ämnen [än de som nämns i Högskoleverkets/Universitetskanslersämbetets beslut] under förutsättning att studierna har fullgjorts vid, eller har godkänts av, en högskola som har tillstånd att utfärda ämneslärar-examen i dessa ämnen och med hänsyn taget till skrivningarna i högskoleförordningens bilaga 4 om vilka ämnen som får kombineras för en sådan examen samt Högskoleverkets kompletterande beslut 2011-10-17 om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen. Dessa studier ska tillgodoräknas inom programmet för att kunna ingå i examen.

Specifika övergångsregler vid avveckling av examenstillstånd

  • Om universitetet självt har bestämt att en viss examen inte längre ska utfärdas, eller om Universitetskanslersämbetet har beslutat att en viss examen inte längre får utfärdas, gäller följande regler:

Efter beslut om att en viss examen med specificerat huvudområde inte längre får eller ska utfärdas vid Stockholms universitet har en student som före beslutsdatum påbörjat utbildning inom huvudområdet rätt att ta ut en examen med detta huvudområde under en övergångsperiod. Det är områdesnämnderna som beslutar om övergångsreglerna. Övergångsperioden ska vara minst tre år efter det att beslutet har fattats.