Generella anvisningar för benämningar:

Svenska kursbenämningar (eller annat originalspråk som inte är engelska) skrivs med initial versal åtföljt av gemener Engelska kursbenämningar skrivs med inledande versal i ord (alla ord utom artiklar, konjunktioner, prepositioner med färre än fem bokstäver).

Kursbenämningen bör i första hand ange innehållet i kursen/momentet - följande bör alltså inte utgöra del av kursbenämningen:

  • hur kursen är läst (obligatorisk/valbar/frivillig etc.)
  • examinationsform, datum, handledare/examinator/kursansvarig
  • lärosäte/plats där kursen genomförts,
  • Inga beskrivningar med kolon före kursnamnet (Läskurs:/Doktorandkurs: etc)

I de fall det är motiverat att markera att kursen är en läskurs bör man i första hand benämna kursen adekvat och efter kursnamnet skriva läskurs inom parentes:
Exempel: Individuell läskurs: Didaktikens teorier.
Blir istället: Didaktikens teorier (läskurs)

Förslag på hur konferenser/symposier/kongresser ska skrivas:

Man bör inte inleda kursbenämningen med Konferens:/Symposium: etc. Dessa brukar i normalfallet utgöra en del av konferensens officiella namn.

Hela konferensens officiella namn bör skrivas ut, bortsett från dess vedertagna förkortning i namnet:
The 4th SACR meeting of the Swedish Association for Cytoskeletal Research

Titeln på det aktuella årets konferens bör skrivas ut (inte doktorandens bidrag):
The cytoskeleton : From the Plasma Membrane to the Nucleus

Var & när konferensen hölls (kursgård/lärosäte/stad/annat), land, månad, datum och år: Solbacka, Sweden, 16-18 September 2000

Doktorandens aktivitet på konferensen beskrivs i förekommande fall inom parentes: (Poster) eller (Paper)

Fritextfältet tar max 140 tecken, i de fall hela posten inte får plats får man göra en rimlig bedömning av vad som kan strykas ur posten:
Ett exempel på en alltför komprimerad benämning: SACR, Solbacka Sep 2000
Samma deltagande, men med för många tecken: The 4th SACR Meeting of the Swedish Association for Cytoskeletal Research, The Cytoskeleton : From the Plasma Membrane to the Nucleus, Solbacka, Sweden,16-18 September 2000 (Poster)

Rekomenderad kursbenämning: The 4th SACR Meeting, The Cytoskeleton : From the Plasma Membrane to the Nucleus, Solbacka, Sweden,16-18 September 2000 (Poster)

Seminarier på den egna institutionen

Viktigt att institutionen standardiserar benämningen av interna seminarieserier. Olika seminarieserier ska man se skillnad på, samma seminarieserie ska vara identiska i benämning.

Övriga frågor kring kurser och tillgodoräknanden hänvisas i första hand till studierektor för forskarnivå på ämnesansvarig institution.

Kurs på forskarnivå eller tillgodoräknande?

Alla kurser som en doktorand antagen vid Stockholms universitet läser på forskarnivå på någon institution vid Stockholms universitet rapporteras som vanligt i Ladok, av kursgivande institution, se Ladok-manual för Forskarutbildning.

Kurser lästa på grund-/avancerad nivå (på SU eller annat lärosäte) alternativt forskarnivå på annat lärosäte (nationellt eller internationellt) ska rapporteras som ett tillgodoräknande av ämnesansvarig institution, se Ladok-manual för Tillgodoräknande.

Detta gäller endast om handledare eller motsvarande godkänt att kursen får tillgodoräknas, det ska antecknas i den individuella studieplanen.