Institutionen bör uppmana studenten att själv ta ut intyg ur Studentladok på forskarnivå, både på svenska och engelska, så att hen har möjlighet att kontrollera att uppgifterna i Ladok stämmer innan ansökan om examensbevis lämnas in. Skulle uppgifterna inte stämma måste kompletteringar/korrigeringar göras vid institutionen.

  • Kurser inom forskarutbildningen examinerade vid Stockholms universitet ska fortlöpande dokumenteras i Ladok av kursgivande institution. 
  • Kurser lästa vid andra universitet som får tillgodoräknas skall dokumenteras av ämnesansvarig institution.
  • Kurser på annan nivå som får tillgodoräknas skall dokumenteras av ämnesansvarig institution. 
  • Kursmoment som rapporteras in i Ladok måste ha poängangivelse. Obligatoriska moment som inte är poänggivande kan förslagsvis dokumenteras i den individuella studieplanen när de är genomförda.

När kursdelen i forskarutbildningen är slutförd ska "Alla kurser klara för licentiat-/doktorsexamen" rapporteras in i Ladok och datum för detta ska alltid vara samma datum som senast examinerade kurs.

När disputationen är genomförd med godkänt resultat ska denna rapporteras in i Ladok. Engelsk översättning av avhandlingstitel är obligatorisk.