Lika villkor vid Stockholms universitetet

En bra arbets- och studiemiljö ska vara en självklarhet på Stockholms universitet. Alla studenter och anställda ska bemötas likvärdigt och på ett respektfullt sätt. Vi arbetar också för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter vid verksamheten. På su.se/likavillkor kan du läsa mer om lika villkor på Stockholms universitet. Vid frågor om trakasserier, diskriminering och lika villkor mejla till: likavillkor@su.se.

Genom en inkluderande miljö och pedagogik kan en mångfald studenter ges möjlighet att på olika sätt få ta till sig och visa sina kunskaper. Att planera och genomföra kurser med en heterogen studentgrupp i åtanke kan minska behovet av särskilda anpassningar i studierna. 

Vill du veta mer om inkluderande undervisning rekommenderar vi följande resurser:

Särskilda anpassningar i studiesituationen

Ibland kan särskilda anpassningar vara nödvändiga för enskilda studenter. Studenter med funktionsnedsättning kan beredas lika villkor i sina studier utifrån ett intyg från Särskilt pedagogiskt stöd. Läs mer på sidan Om särskilt pedagogiskt stöd.

Grunden till särskilda anpassningar i studiesituationen 

Grunden till att universitet och högskolor ger studenter möjlighet till anpassning av studiesituationen är Diskrimineringslagen. Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och främja lika möjligheter och rättigheter. 

Bristande tillgänglighet är en form av diskriminering och lärosätet ska undvika att studenter blir diskriminerade i undervisningssituationen. Lärosätet ska använda skäliga tillgänglighetsåtgärder vilket avgörs genom en helhetsbedömning i varje enskilt fall. 

Definition av funktionsnedsättning 

Funktionsnedsättning är en av de sju grunder som omfattas av diskrimineringslagen. Enligt Diskrimineringslagen innebär en funktionsnedsättning en begränsning av en persons fysiska, psykiska eller intellektuella funktionsförmåga. Det är alltså något som en person har, inte något som en person är.

Begränsningarna kan vara en följd av en skada eller en sjukdom som fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Tillfälliga begränsningar av en persons funktionsförmåga är alltså inte en funktionsnedsättning i diskrimineringslagens mening.

Funktionsnedsättning och varaktighet som begrepp

Enheten för särskilt pedagogiskt stöd använder begreppet funktionsnedsättning efter rekommendation från Socialstyrelsens termbank samt i linje med bland annat Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet.

Begreppet varaktig ska tolkas i relation till begreppen tillfällig och bestående. Det behöver inte röra sig om en bestående funktionsnedsättning men snabbt övergående skador och tillstånd omfattas inte, till exempel ett armbrott eller rehabilitering efter sjukdom.