Vanliga stödformer som kan förekomma i intyg 

Anteckningsstöd

En student som på grund av sin funktionsnedsättning inte själv kan anteckna under föreläsningar eller seminarier kan få hjälp med det. Det är institutionens ansvar att rekrytera anteckningsstödjare, samt informera om uppdraget. Om det inte finns någon som vill ta sig an uppdraget kan studenten fråga en medstudent. Studentavdelningen arvoderar endast en antecknare per kurs. Om det uppstår svårigheter att rekrytera antecknare i en kurs kan studenten tillåtas spela in föreläsningar och seminarier i ljudformat för eget bruk.

Anpassad examination

Studenter med funktionsnedsättning kan rekommenderas att genomföra en examination på något annat sätt än det gängse. Det är alltid examinator som tar beslut om vilka anpassningar som är möjliga utifrån lärandemål och kursplan. Exempel på rekommenderade anpassningar kan vara förlängd tentamenstid, att sitta i enskilt rum/mindre grupp eller att använda dator med digitala hjälpmedel. Tentamensservice tillhandahåller lokaler för anpassad examination men det står även institutioner fritt att använda egna lokaler och datorer. Vid behov av att installera programvaror på institutionens datorer, kontakta er IT-samordnare eller Helpdesk.

Mentor

Studenter som har dokumenterat nedsatta exekutiva funktioner kan under en period beviljas en mentor. Stödet ses som en introduktion till planering och strukturering av högre studier. Detta stöd tillhandahålls i sin helhet av Studentavdelningen. 
 

Övriga stödformer och anpassningar 

Anpassad kurslitteratur

Studenter som har en funktionsnedsättning som gör det svårt att läsa tryckt text kan få tillgång till anpassad kurslitteratur som produceras av Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Med anpassad kurslitteratur avses talböcker, e-textböcker och punktskrift. Studenten kontaktar själv biblioteket för att få tillgång till anpassad kurslitteratur. 

Anpassningar av fysisk inom- och utomhusmiljö

Om universitetets inom- eller utomhusmiljö behöver anpassas eller om du uppmärksammar hinder i universitetets lokaler, kontakta servicecenter@su.se.

Digitala hjälpmedel

Alla studenter vid Stockholms universitet har möjlighet att utan kostnad ladda ned och installera följande digitala hjälpmedel i sin hemdator: rättstavningsprogrammen Stava Rex (svenska) och SpellRight (engelska) samt Claro som inkluderar bland annat talsyntes (ClaroRead Plus) och tankekartsverktyg (ClaroIdeas). 

Hörslingor

IKT-pedagogiskt stöd

Studenter med funktionsnedsättning kan boka ett möte med IKT-pedagog på Särskilt pedagogiskt stöd för att få lära sig hur digitala hjälpmedel fungerar och hur de kan användas för att underlätta studierna. Vid intresse av detta kontaktar studenten IKT-pedagogen på cecilia.widlund@su.se

Studie- och språkverkstaden

Studie- och språkverkstaden erbjuder stöd till alla studenter i bland annat studieteknik och akademiskt skrivande.

Tillgänglig och inkluderande undervisning

Tillgänglig och inkluderande undervisning är ett stöd för alla studenter, inklusive studenter med funktionsnedsättning.  Centrum för universitetslärarutbildning (CeUL) har goda råd och tips kring hur du kan göra din undervisning tillgänglig för alla.

Undertextning av visuellt undervisningsmaterial

Stockholms universitet har avtal om undertextning som ska användas för att tillgängliggöra filmer och streamade föreläsningar som används i undervisningen. Avtalet kan också användas för att tillgängliggöra material som används i andra sammanhang än undervisning samt för transkribering av ljudfiler. Avtalen i sin helhet kan du hitta i Stockholms universitets avtalskatalog. Kontaktperson för frågor rörande avtalet är sektionschef Tord Rådahl på Sektionen för utbildningstolkning vid Studentavdelningen: tord.radahl@su.se

Utbildningstolkning

Institutioner som har studenter som använder teckenspråkstolkning, skrivtolkning eller dövblindtolkning i sina studier erbjuds tolkservice i alla studierelaterade situationer.