Styrdokumentet omfattar de nationella och lokala reglerna för tillgodoräknande inom utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Dokumentet beskriver även de olika stegen i handläggningen och riktar sig till såväl studenter som anställda vid universitetet. Syftet med dokumentet är att uppnå en rättssäker och likvärdig hantering av tillgodoräknandeärenden vid universitetet. 

Regler och handläggningsordning för tillgodoräknande

UKÄ:s vägledning för högskolornas handläggning av tillgodoräknandeärenden