Enligt universitetets besluts- och delegationsordning är det chefen för Studentavdelningen som formellt yttrar sig när ett ärende om tillgodoräknande skickas till Överklagandenämnden för högskolan (ÖNH), oavsett vem som har fattat det beslut som har överklagats. Handläggningstiden för överlämnande av ett överklagande ska enligt JO:s praxis normalt inte överstiga en vecka.

Ärendegång:

 1. Överklagandet kommer in till Stockholms universitets registrator som diarieför ärendet och överlämnar det till Studentavdelningen/Examen, för handläggning. Examenshandläggaren skickar överklagandet till beslutsfattare vid berörd institution.

 2. Beslutsfattaren kontrollerar om det överklagade beslutet av någon anledning har blivit uppenbart felaktigt. Om så anses vara fallet är högskolan skyldig att under vissa förutsättningar ändra beslutet (se Handbok i ärendehandläggning). 

  Därefter prövas om överklagandet har kommit in i rätt tid (inom tre veckor från det att studenten tagit del av beslutet). Ett överklagande som kommit in för sent ska avvisas. Ett överklagande får inte avvisas av annat skäl än att det kommit in för sent (se Handbok i ärendehandläggning).

 3. Om beslutsfattaren ändrar beslutet i enlighet med studentens överklagande, skickas det nya beslutet tillsammans med överklagandet och övriga handlingar i ärendet (ansökan, beslut, kursplaner, litteraturlistor m.m.) inom 5 arbetsdagar till Studentavdelningen/Examen: tillgodo@su.se. Studentavdelningen skickar därefter vidare ärendet till ÖNH.

  eller

  Om beslutsfattaren står fast vid det ursprungliga beslutet skriver beslutsfattaren ett yttrande med tydlig motivering varför det tidigare beslutet inte ändras. Yttrandet, överklagandet och övriga handlingar i ärendet (ansökan, beslut, kursplaner, litteraturlistor m.m.) skickas inom 5 arbetsdagar till Studentavdelningen/Examen: tillgodo@su.se.

 4. Om beslutsfattaren inte hinner formulera ett yttrande inom utsatt tid ska överklagandet och övriga handlingar i ärendet (ansökan, beslut, kursplaner, litteraturlistor m.m.) ändå skickas till Studentavdelningen inom 5 arbetsdagar till tillgodo@su.se. Studentavdelningen skickar då ärendet vidare till ÖNH utan yttrande. Beslutsfattaren ska i detta fall snarast inkomma med sitt yttrande till Studentavdelningen/Examen.

 5. När ett yttrande har inkommit till Studentavdelningen föredrar handläggare ärendet för Studentavdelningens chef och skickar det sedan till ÖNH.

 6. ÖNH skickar sitt beslut till Stockholms universitets registratur som vidarebefordrar det till Studentavdelningen. Studentavdelningen vidarebefordrar beslutet till institutionen.

 

UKÄs Vägledning (pdf): Högskolornas handläggning av överklagande