Vem gör vad

MARYAM HANSSON EDALAT, avdelningschef. 

Undertecknar europeiska och andra internationella avtal enligt delegationsordningen vid Stockholms universitet. Är Legal Entity Appointed Representative (LEAR) gentemot Europeiska kommissionen och Authorized Organization Representative (AOR) för NIH.

LEIF JÄRLEBARK, stf. avdelningschef, tf sektionschef, forskningssekreterare.

Arbetar med forskningsfinansiering och etik. Kontaktperson för AXA Research.

MARTIN ALARIK, samverkanskommunikatör. 

Samverkanskommunikatör med inriktning mot naturvetenskap.

MARTIN ARVIDSSON, forskningssekreterare.

Projektkoordinator för Stockholm Material Hub. Ger stöd till anslagsansökningar och projektkoordinering.

HENRIK ASPEBORG, forskningssekreterare.

Nära kontakt med inst. inom sektionen för geo- och miljövetenskaper, Stockholm Resilience Centre och Östersjöcentrum. Horisont Europa stöd (Kluster 5-6, samt missions förutom cancer). EU-finansieringsstöd inom CIVIS. Koordinering med Stockholm trios Brysselkontor. Svenska finansiärer: Formas, Mistra, Naturvårdsverket, Energimyndigheten.

SARA BELFRAGE, forskningssekreterare.

Ger stöd till forskare, institutioner och ledning i forskningsetiska frågor. 

DANIEL BERGVALL, projektekonom.

Kontaktperson: Horizon 2020 och övriga EU: Humfak, Jurfak, kemiska sektionen, biologiska sektionen, NORDITA, Stockholm Resilience Centre och Östersjöcentrum. Kontaktperson för Amerikanska finansiärer: Samtliga institutioner och centrum.

Mats Berglund

MATS BERGLUND, sektionschef för Samverkans- och innovationsstöd. 

Ansvarar för avtalen mellan SU och Stockholms stad och Region Stockholm. 

MARIA BERGLÖF STRIDH, projektekonom.

Arbetar med EU-finansiering (H2020, Horizon Europe). Kontaktperson för fakulteten för samhällsvetenskap och institutioner inom matematik-fysik. Ger stöd till forskare angående avtal och kontrakt.

Stina Branting

STINA BRANTING, stiftelsehandläggare. 

Ansvarar för stora donationer, stiftelser, givare och filantroper. Stödjer forskare och institutioner vid mottagande av donationer och gåvor, koordinerar möten med donatorer,  forskare och stiftelser i syfte att sprida forskningsresultat.

ANA CORDEIRO, projektkoordinator.

Bistår institutionerna vid koordinering av Horizon 2020- eller andra större externfinansierade projekt.

IULIANA DOMINA, assistent.

Ansvarig för Prisma och Research Professional. Sammanställer utlysningsöversikter och är även webbredaktör för avdelningen.

LARS EMRÉN, forskningssekreterare.

Ger stöd vid Horizon Europe-ansökningar till Europeiska forskningsrådet (ERC) samt gällande Cluster ”Hälsa” (inklusive Mission Cancer). Nära kontakt med institutioner inom Biologiska sektionen. 

TINGTING FANN, ekonom.

Budgetering, ekonomisk analys och uppföljning för Kommunikationsavdelningen. I mitt arbete ingår det löpande ekonomiarbetet med månadsavstämning och årsbokslut. Rapportering och redovisning av Vinnova -projekt och EU-projekt.

Sara Gershagen

SARA GERSHAGEN, forskningsadministratör. 

Bistår med administrativt stöd åt forskare och institutioner främst vid beviljade ERC-projekt. Stödjer även Bolincentret för klimatforskning med koordinering och administrativa uppgifter.

KARIN GRELZ, samverkansrådgivare. 

Ansvar för avtalen mellan SU och RISE, IBM, Dramaten och Kulturhuset Stadsteatern. Arbetar även med SU:s Hållbarhetsforum och inom CIVIS-samarbetet.

SOFIA IRINARCHOS, forskningssekreterare.

Nära kontakt med inst. inom Samfak. Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)- främst ITN. Svenska finansiärer: Forte.Wallenbergstiftelserna: KAW Matematikprogrammet, WAF. Jämställdhetsintegrering. Eurostat.

Olle Jonsson

OLLE JONSSON, Avtals- och samverkanshandläggare.

Ger stöd åt forskare, och institutioner när det sluts avtal i olika forsknings- och samverkansprojekt.

DANIJELA KRAJISNIK, avtalskoordinator. 

Arbetar huvudsakligen med avtalskoordinering, koordinering av RF, uppdragsforskning och  uppdatering av styrdokument.

SHEILA NORMAN SHARMA, sektionschef.

Arbetar främst med finansiella frågor kring EU-finansiering och är kontaktperson gentemot DSV, ACES, IGV och Naturgeografi. Är även sektionschef för Sektionen för avtals- och projekthantering (post-award).

Julie Oommen

JULIE OOMMEN, projektkoordinator / forskningssekreterare.

Stöd till forskare med ledning och samordning av större EU forskningsprojekt, både i fasen före och efter utdelningen. Ger stöd kring ansökningar till brittiska och amerikanska finansiär. Nära kontakt med institutioner inom Natfak: matematiska-fysiska sektionen, kemiska sektionen och Nordita.

TOR REGBERG, innovationsrådgivare. 

Stöd till forskare i innovationsfrågor, impact i ansökningar och IP.

MIKKO ROOS, forskningssekreterare.

Arbetar med svenska forskningsfinansiärer (VR, RJ, Forte) och är avdelningens kontaktperson för Open Science. Nära kontakt med Humfak och Jurfak.

Carl Sandberg

CARL SANDBERG, forskningssekreterare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter är frågor som berör finansiering av forskningsinfrastruktur, främst från VR, RJ och EU:s ramprogram för forskning och innovation (Horisont Europa). Kontaktperson för frågor om finansiering av forskningsinfrastruktur. 
 

HENRIK SMEDJEGÅRDEN, European Relations officer.

Inriktning mot humanvetenskap.

 

Ivo Todorov

IVO TODOROV, Innovationsådgivare. 

Stöd, samverkan och innovationsrådgivning med inriktning mot samhällsvetenskap.

VIVIANA STECHINA, forskningssekreterare.

Nära kontakt med inst. inom Samfak. Horizon 2020: Marie S. Curie Actions, Europa in a Changing World (SC6) and Security (SC7). Euratom. Implementeringen av Nagoyaprotokollet. Postdoc-stöd.

ANNE-CHRISTINA STENBERG, projektekonom.

Svenska finansiärer inkl. Wallenbergstiftelserna. Brittiska finansiärer. Andra EU-program: HERA och NORFACE. Grant Holder/administration av COST Actions.

MARIA SVÄRD BAKER, ekonomi- och personalhandläggare.

Ekonomi-och personalansvarig för avdelningen inklusive övrig administration. Personaladministration, ekonomi/budget, SUKAT-ansvarig, inköpskoordinator, lokal-, IT- och licensan­svarig, nyckel- och passerkortansvarig, Printomat och telekontaktansvarig.

JONAS ÅKERMAN, forskningssekreterare.

Samordnare för forskningsetik. Ger stöd i forskningsetiska frågor till forskare och univer­sitetsledning. Bevakar RRI (Responsible Research and Innovation).