Vem gör vad

Maryam Hansson Edalat

MARYAM HANSSON EDALAT, avdelningschef. Undertecknar europeiska och andra internationella avtal enligt delegationsordningen vid Stockholms universitet. Är Legal Entity Appointed Representative (LEAR) gentemot Europeiska kommissionen och Authorized Organization Representative (AOR) för NIH.

Leif Järlebark

LEIF JÄRLEBARK, stf. avdelningschef, tf sektionschef, forskningssekreterare. Arbetar med forskningsfinansiering och etik. Kontaktperson för AXA Research.

Martin Alarik

MARTIN ALARIK, samverkanskommunikatör. Samverkanskommunikatör med inriktning mot naturvetenskap.

Martin Arvidsson

MARTIN ARVIDSSON, forskningssekreterare. Projektkoordinator för Stockholm Material Hub. Ger stöd till anslagsansökningar och projektkoordinering.

Henrik Aspeborg

HENRIK ASPEBORG, forskningssekreterare. Nära kontakt med inst. inom sektionen för geo- och miljövetenskaper, Stockholm Resilience Centre och Östersjöcentrum. Horisont Europa stöd (Kluster 5-6, samt missions förutom cancer). EU-finansieringsstöd inom CIVIS. Koordinering med Stockholm trios Brysselkontor. Svenska finansiärer: Formas, Mistra, Naturvårdsverket, Energimyndigheten.

Sara Belfrage

SARA BELFRAGE, forskningssekreterare. Ger stöd till forskare, institutioner och ledning i forskningsetiska frågor. 

Daniel Bergvall

DANIEL BERGVALL, projektekonom. Kontaktperson: Horizon 2020 och övriga EU: Humfak, Jurfak, kemiska sektionen, biologiska sektionen, NORDITA, Stockholm Resilience Centre och Östersjöcentrum. Kontaktperson för Amerikanska finansiärer: Samtliga institutioner och centrum.

MARIA BERGLÖF STRIDH, projektekonom. Arbetar med EU-finansiering (H2020, Horizon Europe). Kontaktperson för fakulteten för samhällsvetenskap och institutioner inom matematik-fysik. Ger stöd till forskare angående avtal och kontrakt.

Kristina Branting

STINA BRANTING, stiftelsehandläggare. Ansvarar för stora donationer, stiftelser, givare och filantroper. Jag ger stöd till forskare och institutioner vid mottagande av donationer och gåvor, organiserar och koordinerar möten med forskare och stiftelser i syfte att sprida forskningsresultat. Tillsammans med forskningssekreterare driver jag projekt som inkluderar akademin och stiftelser.

Ana Cordeiro

ANA CORDEIRO, projektkoordinator. Bistår institutionerna vid koordinering av Horizon 2020- eller andra större externfinansierade projekt.

Emily Dock Åkerman

EMILY DOCK ÅKERMAN, forskningshandläggare. Ansvarig för Prisma, Je-S och Research Professional. Sammanställer utlysningsöversikter och skriver rapporter till Global Engagement Team och ledningen. Deltar in universitetets arbete med Nagoya -protokollet. Bevakningsområden: SweCRIS, ORCID.

Fotograf: Eva Dalin

IULIANA DOMINA, assistent. Kommunikation och utlysningsöversikter; webbredaktör; prenumerationsansvarig, bevakar nyhetsbrev@fs.su.se. Research Professional-stöd.

Fotograf: Eva Dalin

LARS EMRÉN, forskningssekreterare. Ger stöd vid Horizon Europe-ansökningar till Europeiska forskningsrådet (ERC) samt gällande Cluster ”Hälsa” (inklusive Mission Cancer). Nära kontakt med institutioner inom Biologiska sektionen. 

Tingting Fann

TINGTING FANN, ekonom. Budgetering, ekonomisk analys och uppföljning för Kommunikationsavdelningen. I mitt arbete ingår det löpande ekonomiarbetet med månadsavstämning och årsbokslut. Rapportering och redovisning av Vinnova -projekt och EU-projekt.

SARA GERSHAGEN, forskningsadministratör. Sara kommer arbeta som forskningsadministratör och ge pågående ERC-projekt (inledningsvis hos Fysikum) ett utökat administrativt stöd.

Karin Grelz

KARIN GRELZ, samverkansrådgivare. Ansvar för avtalen mellan SU och RISE, IBM, Dramaten och Kulturhuset Stadsteatern. Arbetar även med SU:s Hållbarhetsforum och inom CIVIS-samarbetet.

Sofia Irinarchos

SOFIA IRINARCHOS, forskningssekreterare. Nära kontakt med inst. inom Samfak. Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)- främst ITN. Svenska finansiärer: Forte.Wallenbergstiftelserna: KAW Matematikprogrammet, WAF. Jämställdhetsintegrering. Eurostat.

Olle Jonsson

OLLE JONSSON, Avtals- och samverkanshandläggare. Ger stöd åt forskare, och institutioner när det sluts avtal i olika forsknings- och samverkansprojekt.

Danijela Krajisnik

DANIJELA KRAJISNIK, avtalskoordinator. Arbetar huvudsakligen med avtalskoordinering, koordinering av RF, uppdragsforskning och  uppdatering av styrdokument.

Fotograf: Eva Dalin

SHEILA NORMAN SHARMA, tf sektionschef, projektekonom. Arbetar främst med EU-finansiering och är kontaktperson gentemot DSV, ACES, IGV och Naturgeografi. Tf sektionschef för Sektionen för avtals- och projekthantering (post-award). 

Julie Oommen

JULIE OOMMEN, projektkoordinator / forskningssekreterare 

Julie ger stöd till forskare med ledning och samordning av större EU forskningsprojekt, både i fasen före och efter utdelningen. Ger stöd kring ansökningar till brittiska och amerikanska finansiär. Nära kontakt med institutioner inom Natfak: matematiska-fysiska sektionen, kemiska sektionen och Nordita.

Tor Regberg

TOR REGBERG, innovationsrådgivare. Stöd till forskare i innovationsfrågor, impact i ansökningar och IP.

Mikko Roos

MIKKO ROOS, forskningssekreterare. Arbetar med EU-finansiering (ERC Starting, ERC Synergy), svenska forskningsfinansiärer (RJ, VR, MAW, MMW, BWS) och är avdelningens kontaktperson för Open Science. Nära kontakt med inst. inom Humfak och Jurfak.

CARL SANDBERG, forskningssekreterare. Infrastruktur

Henrik Smedjegården

HENRIK SMEDJEGÅRDEN, samverkanskommunikatör. Inriktning mot humanvetenskap.

 

Viviana Stechina

VIVIANA STECHINA, forskningssekreterare. Nära kontakt med inst. inom Samfak. Horizon 2020: Marie S. Curie Actions, Europa in a Changing World (SC6) and Security (SC7). Euratom. Implementeringen av Nagoyaprotokollet. Postdoc-stöd.

Anne-Christina Stenberg

ANNE-CHRISTINA STENBERG, projektekonom. Svenska finansiärer inkl. Wallenbergstiftelserna. Brittiska finansiärer. Andra EU-program: HERA och NORFACE. Grant Holder/administration av COST Actions.

Maria Svärd Baker

MARIA SVÄRD BAKER, ekonomi- och personalhandläggare. Ekonomi-och personalansvarig för avdelningen inklusive övrig administration. Personaladministration, ekonomi/budget, SUKAT-ansvarig, inköpskoordinator, lokal-, IT- och licensan­svarig, nyckel- och passerkortansvarig, Printomat och telekontaktansvarig.

Anna-Karin Tidén

ANNA-KARIN TIDÉN, forskningssekreterare. Kontaktperson för finansiering av forskningsinfrastruktur, t.ex. VR, Riksbankens Jubileumsfond och Horisont2020/Horizon Europe. Universitetets IPR-koordinator.

Monica Åberg-Yngwe

MONICA ÅBERG-YNGWE, samverkansrådgivare. Handläggare för de avtal som Stockholms universitet har med Region Stockholm och Stockholms stad, i syfte att stimulera samverkan för att gemensamt möta de utmaningar och behov som finns i Stockholmsregionen. Rådgivning kring strukturfonder. 
 

Jonas Åkerman

JONAS ÅKERMAN, forskningssekreterare. Samordnare för forskningsetik. Ger stöd i forskningsetiska frågor till forskare och univer­sitetsledning. Bevakar RRI (Responsible Research and Innovation).