Vid varje institution väljs nya institutionsstyrelser. Prefekten vid respektive institution ansvarar för valets genomförande Valen ska vara genomförda innan årsskiftet. De institutioner som vill ändra sammansättningen av sin styrelse ska ansöka om detta hos rektor senast den 25 september. Val sker även till fakultets- och områdesnämnd samt 3 ledamöter till universitetsstyrelsen. Här är det respektive fakultet och område som håller i valprocessen tillsammans med Rektors kansli. Röstlängder har fastställts av respektive dekanus, där det framgår vilka medarbetare som är berättigade att delta i dessa val. Fakulteternas valberedningar har tagit fram förslag på dekaner, prodekaner, vicedekaner samt ledamöter och suppleanter i fakultetsnämnderna. Efter att förslagen har presenterats följer en period för fri nominering.

Den 30 september-7 oktober genomförs valen. Det sker på elektronisk väg genom en länk som skickas ut till de röstberättigade via e-post. Resultatet av valet väntas vara klart 8 oktober. Rektor fattar den 22 oktober beslut om dekaner och prodekaner för samtliga fakulteter samt vicerektor för det naturvetenskapliga området.

Inom det humanvetenskapliga området sker därefter ytterligare ett val då områdets två vicerektorer ska väljas samt vem som  utses  till ordförande och  till vice ordförande i områdesnämnden. Den 28 oktober tillkännager valberedningen sitt förslag på vicerektorer tillika ordförande och vice ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap. Veckan därpå finns möjlighet att nominera motkandidater. Mellan den 6-13 november genomförs valet av vicerektorerna och i slutet av månaden fattar rektor beslut om vilka som blir vicerektorer för det humanvetenskapliga området.

Val till universitetsstyrelsen

I december är det dags för ytterligare ett val. Det rör sig om tre ledamöter till Stockholms universitetsstyrelse som ska utses av hörandeförsamlingen. Rektors kansli ansvarar för detta val och återkommer med mer information under hösten. Den 1 januari 2021 påbörjas den nya treåriga mandatperioden för vicerektorer, dekaner, fakultets- och områdesnämnder samt institutionsstyrelserna.

VIKTIGA DATUM FÖR VAL TILL FAKULTETS- OCH OMRÅDESLEDNING

 • 10 september
  Sista datum för tillkännagivande av valberedningarnas förslag - på kandidater till dekaner, prodekaner, vicedekaner samt ledamöter och suppleanter i fakultetsnämnder inom det humanvetenskapliga området. - på kandidat till dekanus tillika vicerektor, prodekanus, sektionsdekaner samt ledamöter och suppleanter till fakultetsnämnd/områdesnämnd inom det naturvetenskapliga området.
 • 10-24 september
  Nomineringsperiod
 • 25 september
  Tillkännagivande av eventuella motnomineringar
 • 30 september-7 oktober
  Valets genomförande
 • 8 oktober
  Tillkännagivande av valresultat
 • 22 oktober
  Beslut av rektor om dekaner och prodekaner för samtliga fakulteter samt vicerektor för det naturvetenskapliga
  området.
 • 28 oktober
  Tillkännagivande av förslag från valberedningen inom Humanvetenskapliga området på vicerektorer tillika ordförande och vice ordförande i Områdesnämnden för humanvetenskap.
 • 28 oktober–4 november
  Nomineringsperiod för vicerektorer inom Humanvetenskapliga området
 • 5 november
  Tillkännagivande av eventuella motnomineringar
 • 6-13 november
  Val av vicerektorer inom Humanvetenskapliga området
 • 16 november
  Tillkännagivande av valresultat
 • 26 november
  Beslut av rektor om vicerektorer för det humanvetenskapliga området
 • December
  Val av tre ledamöter till Stockholms universitetsstyrelse utsedda av lärarna genom hörandeförsamlingen.
 • 1 januari 2021
  Nyvalda vicerektorer, dekaner, fakultets- och områdesnämnder samt institutionsstyrelser tillträder.

Rektors kansli. Kontaktpersoner: Anna Riddarstrom, anna.riddarstrom@su.se och Henrik Lindell, henrik.lindell@su.se