Anställda och studenter vid Stockholms universitet kan genom att aktivt delta i berörda val vara med och påverka de beslut som fattas vid universitetet. Sammansättning av och uppdragen till respektive organ återfinns i universitetets arbetsordning.

Val vid universitetet hösten 2020

  • Val av förslag till vicerektor och ordförande i områdesnämnd
  • Val av förslag till dekanus och prodekanus
  • Val av fakultetsnämnd och ledamöter i områdesnämnd för HS-området
  • Val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen
  • Val av institutionsstyrelse

Nedan följer en kortfattad och övergripande beskrivning över valprocesserna vid universitetet hösten 2020. Hur valen ska gå till regleras i föreskrifter beslutade av rektor 2020-05-07. Mandatperioden är 2021-01-01 – 2023-12-31.

I områdes- och fakultetsnämnd samt i institutionsstyrelse har studenterna rätt att vara representerade. Studenternas representanter utses av studentkåren för ett år.

Val av vicerektor

Inom det huvmanvetenskapliga området finns två vicerektorer. Dessa utses av rektor efter förslag genom val vid området. Vicerektorerna är ordförande, respeltive vice ordförande, i områdesnämnden för humanvetenskap.

Den som utses till dekan för den Naturvetenskapliga fakulteten utses även till vicerektor för naturvetenskap.

För mer information, se Regler för utseende av ledamöter i områdesnämnd, samt val av förslag till vicerektor och ordförande respektive vice ordförande i områdesnämnd.

Val av områdesnämnd

Valet till Områdesnämnden för humanvetenskap är ett indirekt val och platserna besätts av vicerektorer, dekaner, prodekaner och vicedekaner som valts/utsetts i samband med fakultetsnämndsvalet (se nedan).

Områdesnämnden för naturvetenskap är tillika Naturvetenskapliga fakultetsnämnden.

För mer information, se Regler för utseende av ledamöter i områdesnämnd, samt val av förslag till vicerektor och ordförande respektive vice ordförande i områdesnämnd.

Val av fakultetsnämnd och förslag till dekan och prodekan

Stockholms universitets styrelse har beslutat om en organisationsstruktur med kollegialt valda nämnder för humanistisk, juridisk, naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig fakultet. Ledamöterna utses genom val bland de röstberättigade inom berörd fakultet.

Dekanus och prodekanus utses av rektor efter förslag genom val bland de röstberättigade inom fakulteten.

Studentrepresentanter utses enligt bestämmelserna i studentkårsförordningen (2009:769).

För mer information, se Regler för val av fakultetsnämnd och val av förslag till dekanus och prodekanus.

Val av lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen

Detta val sker genom lärarna i universitetets hörandeförsamling. Områdesnämnderna utser sina representanter i hörandeförsamlingen. De 36 platserna är fördelade utifrån antalet lärare vid föregående val (dvs. det som genomfördes 2017). Hörandeförsamlingen bestämmer hur valet ska gå till dvs om valberedning ska utses eller om valet ska genomföras på annat sätt.

Val av institutionsstyrelse

Alla institutioner ska välja nya styrelser. Styrelsens sammansättning beslutas av rektor efter förslag från institutionsstyrelsen. Om institutionerna vill ändra sammansättningen ska ansökan om detta göras hos rektor senast 2020-09-25.

För mer informtion, se Regler för val av institutionsstyrelse.

Råd och stöd

Ledningssekretariatet bistår med råd och stöd i samband med att de olika valen genomförs. Kontaktpersoner vid Ledningssekretariatet är Anna Riddarström och Henrik Lindell (organisation@su.se). Gällande regelverk för valen finns i Regelboken och aktuella beslut rörande valen kommer läggas ut på webbplatsen för respektive val.