Ledamöter och eventuella suppleanter i styrelserna för centrum och institut vid Stockholms universitet utses på det sätt som framgår av de stadgar/föreskrifter som fastställts för berört centrum/institut. Det gäller även i de fall representant för de anställda ska väljas att ingå i styrelsen.

Ledamot som av olika anledningar frånträder sitt uppdrag under pågående mandatperiod ska skriftligen begära entledigande från uppdraget hos den som utsett vederbörande, oftast rektor.

Övergripande regelverk för centrum och institut återfinns i Styrdokument - Regelboken, Organisation och beslutsstruktur. Där finns Riktlinjer för inrättande av institut och centrumbildningar vid Stockholms universitet samt Kriterier för ordförande- och ledamotskap/motsv i olika organ.

Eventuella frågor från utsedda ledamöter besvaras i första hand av berört centrum/institut eller i förekommande fall institution.

Ansvariga handläggare: Anna Riddarström och Henrik Lindell , e-post: organisation@su.se