Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsens ledamöter. Nedre raden från vänster: Bengt Novén, Astrid Söderbergh Widding, Kerstin Calissendorff (ordf.), Thomas Wilhelmsson (vice ordf.) och Hans Börsvik. Övre raden från vänster: Eva Hellsten, Ann-Marie Begler, Adam Tiwe, Micaela Kedhamar, Eva Swartz Grimaldi, Ylva Engström, Irene Svenonius och Mats Danielson.

Universitetsstyrelsen

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande instans med ansvar för, och insyn i, hela universitets verksamhet.

Universitetsstyrelsen sammanträder sex gånger om året och beslutar bland annat om universitetets budget, årsredovisning, den interna organisationen, internrevision och verksamhetens övergripande inriktning.

Kontakt

Ordförande
Mats Melin

Sekreterare
Anna Riddarström