Givande av muta föreligger när någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller en annan otillbörlig belöning till en arbets- eller uppdragstagare för dennes tjänsteutövning. Tagande av muta begås när en arbets- eller uppdrags tagare för sin egen eller för annans räkning tar emot en muta eller annan otillbörlig belöning för sin tjänsteutövning. Att begära en muta eller att låta sig bli utlovad en muta är också ett mutbrott. Bestämmelserna om givande och tagande av muta utgör olika sidor av samma gärning och det krävs att minst två personer agerar tillsammans.

För straffbarhet krävs att belöningen är otillbörlig. Gränsen för vad som ska anses vara en tillbörlig eller otillbörlig belöning är flytande. Den som är offentliganställd bör betrakta varje förmån som otillbörlig om den kan misstänkas påverka tjänsteutövningen. Även en gåva eller belöning utan ekonomiskt värde kan vara så attraktiv för arbetstagaren att den kan tänkas påverka dennes tjänsteutövning. Även om värdet av gåvan eller belöningen är mycket lågt är det således viktigt att det står helt klart att den inte kan uppfattas som muta. Gåvor som ges av exempelvis en student före examination löper stor risk att betraktas som muta, men även avtackningsgåvor som ges efter examination vid kursens slut kan bedömas som muta. En förmån som lämnas i efterhand, som belöning för vad arbetstagaren gjort i sitt tjänsteuppdrag, kan nämligen också leda till straffansvar.

Att chefen informeras om gåvan eller belöningen gör den inte rättsenlig. Om arbetstagaren däremot omedelbart lämnar tillbaka belöningen eller visar att han eller hon inte tänker behålla den föreligger inget mutbrott.

Som regel är förmåner som enbart är till för att skapa en god relation och inte är ägnade att påverka beslut eller liknande tillåtna, t.ex. enklare arbetsmåltider, enklare uppvaktning på födelsedagar eller vid sjukdom samt mindre varuprover och enklare prydnadsföremål och minnesgåvor.

Frågor som man bör ställa sig när man erbjuds något av en utomstående part är:

  • Varför erbjuds förmånen mig?
  • Finns det en koppling mellan förmånen och min tjänsteutövning?
  • Vad är förmånen värd och hur är den beskaffad?
  • Vilket inflytande har jag och hur är min tjänsteställning?

Erbjudanden om gåvor, rabatter, resor, konferenser, fritiderbjudanden och tjänster är några av de typiska situationer då man bör tänka sig noga för. För att undvika svåra gränsdragningsproblem bör man emellertid välja att helt avstå från att ta emot gåvor och förmåner.
Se även Riktlinjer för att förhindra mutor vid Stockholms universitet i Regelboken.
För råd i enskilda fall kontakta juristfunktionen på Avdelningen för planering och ledningsstöd på jurist@su.se.